မော်ဂျူး:category tree/poscatboiler/data/lemmas

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:category tree/poscatboiler/data/lemmas/doc

local labels = {}

labels["lemmas"] = {
	description = "{{{langname}}} [[Wiktionary:Lemmas|lemmas]], categorized by their part of speech.",
	fundamental = "ပင်မကဏ္ဍ",
	parents = {{template = "langcatboiler", sort = "  "}},
}

labels["abstract verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} abstract verbs of motion whose motion is multidirectional (as opposed to unidirectional) or indirect, or whose action is repeated or in a series, instead of being a single, completed action. Abstract verbs are always imperfective in aspect, even with prefixes that are normally associated with the perfective aspect.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["action nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns denoting action of a verb or verbal root that it is derived from.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["act-related adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate the motive or other background information for an action.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["active verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate an activity",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["adjective concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to adjective stems.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["adjective-forming suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to derive adjectives from other words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"derivational suffixes"},
}

labels["adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that give attributes to nouns, extending their definitions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["adjectives by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "နာမဝိသေသနများ", sort = "inflection"}},
}

labels["adverb-forming suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to derive adverbs from other words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"derivational suffixes"},
}

labels["adverbial accusatives"] = {
	description = "Accusative case-forms in {{{langname}}} used as adverbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that modify clauses, sentences and phrases directly.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["adverbs by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "ကြိယာဝိသေသနများ", sort = "inflection"}},
}

labels["affixes"] = {
	description = "Morphemes attached to existing {{{langname}}} words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["agent nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that denote an agent that performs the action denoted by the verb from which the noun is derived.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["ambitransitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that may or may not direct actions, occurrences or states to grammatical objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "transitive verbs", "intransitive verbs"},
}

labels["animal commands"] = {
	description = "{{{langname}}} words used to communicate with animals.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"အာမေဍိတ်များ"},
}

labels["aorist verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} aorist verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["articles"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that indicate and specify nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners"},
}

labels["aspect adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express [[w:Grammatical aspect|grammatical aspect]], describing the flow of time in relation to a statement.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["augmentative nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are derived from a base noun to convey big size or big intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["auxiliary verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that provide additional conjugations for other verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["biaspectual verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that can be both imperfective and perfective.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["causative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express causing actions or states rather than performing or being them directly. Use this only for separate verbs: causative forms that are part of the inflection of verbs have their own category (see [[:Category:Verb causative forms by language]]).",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["circumfixes"] = {
	description = "Affixes attached to both the beginning and the end of {{{langname}}} words, together as single units.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["circumpositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that appear on both sides of their objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["class 1 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by ''-y-'' in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 1 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the first class.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 2 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by ''-w-'' in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 2a strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was *eu in Proto-Germanic.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "class 2 strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 2b strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was *ū in Proto-Germanic.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "class 2 strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 2 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the second class.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 3 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by a [[consonant cluster]] in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "3"}},
}

labels["class 3a strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a nasal consonant.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 3b strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a lateral consonant or velar fricative.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 3c strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a rhotic consonant.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "3"}},
}

labels["class 4 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by a [[sonorant]] (''m'', ''n'', ''l'', ''r'') but no other consonant in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "4"}},
}

labels["class 5 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by [[consonant]] other than a [[sonorant]] in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "5"}},
}

labels["class 6 strong verbs"] = {
	description = "The Proto-Indo-European origin of this class is not securely known. It contains verbs with the stem vowel ''-a-'', except those where it is followed by a sonorant and another consonant (this combination was considered a diphthong in PIE and therefore belonged to class 7).",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "6"}},
}

labels["class 7 strong verbs"] = {
	description = "Verbs that retained their reduplication in the past tense in Proto-Germanic. The seventh class was originally a collection of verbs from the other six classes that exhibited [[w:reduplication|reduplication]]. Consequently, the sound of the present tense can vary but it is always the same as that of the past participle.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "7"}},
}

labels["classifiers"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that classify nouns according to their meanings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["clitics"] = {
	description = "{{{langname}}} morphemes that function as independent words, but are always attached to another word.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["collective nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that indicate groups of related things or beings, without the need of grammatical pluralization.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["combining forms"] = {
	description = "Forms of {{{langname}}} words that do not occur independently, but are used when joined with other words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["common nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations associated with male or female beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["comparative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that express attributes in a relatively higher degree, or serve to set apart one thing from another.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["comparative adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express attributes in a relatively higher degree, or serve to set apart one thing from another.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["comparative-only adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are only used in their comparative forms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["concords"] = {
	description = "{{{langname}}} prefixes attached to words to show agreement with a noun or pronoun.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prefixes"},
}

labels["concrete verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} concrete verbs refer to a verbal aspect in verbs of motion that is unidirectional (as opposed to multidirectional), a definitely directed motion, or a single, completed action (instead of a repeated action or series of actions). Concrete verbs may be either imperfective or perfective.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["conjunctions"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that connect words, phrases or clauses together.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["conjunctive adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that connect two independent clauses together.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["continuative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express continuing action.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["control verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that take multiple arguments, one of which is another verb. One of the control verb's arguments is syntactically both an argument of the control verb and an argument of the other verb.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["cooperative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate cooperation",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["coordinating conjunctions"] = {
	description = "{{{langname}}} conjunctions that indicate equal syntactic importance between connected items.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"conjunctions"},
}

labels["copulative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that may take adjectives as their complement.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["countable nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that can be quantified directly by numerals.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["counters"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that combine with numerals to express quantity of nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["defective adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that lack one or more forms in their declensions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ", "irregular adjectives"},
}

labels["defective verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that lack one or more forms in their conjugations.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "irregular verbs"},
}

labels["definite nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are inherently definite and have definite concord.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

labels["definite pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that are inherently definite and have definite concord.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["degree adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express a particular degree to which the word they modify applies.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["demonstrative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "နာမဝိသေသနများ"}},
}

labels["demonstrative adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that refer to other adverbs, comparing them to external references.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "ကြိယာဝိသေသနများ"}},
}

labels["denominal verbs"] = { -- in [[Appendix:Glossary]]; "denominative" more frequent?
	description = "{{{langname}}} verbs that derive from nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = { "ကြိယာများ" },
}

labels["demonstrative determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} determiners that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "determiners"}},
}

labels["demonstrative pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "နာမ်စားများ"}},
}

labels["deponent verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that have active meanings but are not conjugated in the active voice.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["derivational suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to create new words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"suffixes"},
}

labels["derivative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are derived from nouns and adjectives.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["desiderative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs with the following morphology: verbal root xxx + [[desiderative]] suffix, and the following semantics: to wish to do the action xxx.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["determinatives"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that indicate the general class to which the following logogram belongs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that reference nouns, expressing their contexts directly.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["diminutive adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["diminutive adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["diminutive nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["diminutive proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"တစ်ဦးဆိုင်နာမ်များ", "diminutive nouns"},
}

labels["diminutive pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["diminutive suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are added to a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"derivational suffixes"},
}

labels["diminutive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["discourse particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that manage the flow and structure of discourse.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ပစ္စည်းများ"},
}

labels["ditransitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions, occurrences or states of two grammatical objects simultaneously, one direct and one indirect.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "transitive verbs"},
}

labels["doubly irregular verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs whose past stems and present stems differ as well as their perfective and imperfective stems.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "verbs by inflection type"},
}

labels["dualia tantum"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are mostly or exclusively used in the dual form.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["duration adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express duration in time.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["ergative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} intransitive verbs that become causatives when used transitively.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "intransitive verbs", "transitive verbs"},
}

labels["elative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that express attributes in a relatively higher degree, or in the highest possible degree.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["enclitics"] = {
	description = "{{{langname}}} clitics that attach to the preceding word.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"clitics"},
}

labels["endearing adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are derived from a base word to convey endearment (as opposed to small size or intensity).",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["endearing nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are derived from a base word to convey endearment (as opposed to small size or intensity).",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["feminine nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["feminine proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"တစ်ဦးဆိုင်နာမ်များ"},
}

labels["feminine suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"noun-forming suffixes"},
}

labels["focus adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate [[w:Focus (linguistics)|focus]] within the sentence.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["frequency adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express repetition with a certain frequency or interval.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["frequentative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express repeated action.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["general pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to all persons, things, abstract ideas and their characteristics.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["imperfect verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} imperfect verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["imperfect verb forms"] = {
	description = "{{{langname}}} imperfect verbs.",
	fundamental = "Non-ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"verb forms"},
}

labels["imperfective verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express actions considered as ongoing or continuous, as opposed to completed events.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["impersonal verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that do not indicate actions, occurrences or states of any specific grammatical subject.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "defective verbs"},
}

labels["inchoative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate that an action is soon to begin.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["indeclinable adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that do not display additional grammatical relations by means of declension.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"adjectives by inflection type"},
}

labels["indeclinable nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that do not display additional grammatical relations by means of declension.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

labels["indefinite adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that refer to unspecified adjective meanings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ", {name = "indefinite pro-forms", sort = "နာမဝိသေသနများ"}},
}

labels["indefinite adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that refer to unspecified adverbial meanings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ", {name = "indefinite pro-forms", sort = "ကြိယာဝိသေသနများ"}},
}

labels["indefinite determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} determiners that designate an unidentified noun.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners", {name = "indefinite pro-forms", sort = "determiners"}},
}

labels["indefinite pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to unspecified nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", {name = "indefinite pro-forms", sort = "နာမ်စားများ"}},
}

labels["infixes"] = {
	description = "Affixes inserted inside {{{langname}}} words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["inflectional prefixes"] = {
	description = "{{{langname}}} prefixes that are used as inflectional beginnings in noun, adjective or verb paradigms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prefixes"},
}

labels["inflectional suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used as inflectional endings in noun, adjective or verb paradigms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"suffixes"},
}

labels["interfixes"] = {
	description = "Affixes used to join two {{{langname}}} words or morphemes together.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["interjections"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that express emotions, sounds, etc. as exclamations.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["interrogative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that indicate questions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ", {name = "interrogative pro-forms", sort = "နာမဝိသေသနများ"}},
}

labels["interrogative adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate questions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ", {name = "interrogative pro-forms", sort = "ကြိယာဝိသေသနများ"}},
}

labels["interrogative determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} determiners that indicate questions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners", {name = "interrogative pro-forms", sort = "determiners"}},
}

labels["interrogative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that indicate questions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ပစ္စည်းများ", {name = "interrogative pro-forms", sort = "ပစ္စည်းများ"}},
}

labels["interrogative pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that indicate questions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", {name = "interrogative pro-forms", sort = "နာမ်စားများ"}},
}

labels["intransitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that don't require any grammatical objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["irregular adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"adjectives by inflection type"},
}

labels["irregular adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"adverbs by inflection type"},
}

labels["irregular elative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} elative adjectives that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"adjectives by inflection type"},
}

labels["irregular nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

labels["irregular numerals"] = {
	description = "{{{langname}}} numerals that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"numerals"},
}

labels["irregular verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}

labels["iterative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express the repetition of an event.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["location adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate location.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["masculine and feminine nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations associated with male and female beings, depending on context or usage.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"nouns"},
}

labels["masculine and feminine proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that display grammatical relations associated with male and female beings, depending on context or usage.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"တစ်ဦးဆိုင်နာမ်များ"},
}

labels["masculine nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["masculine proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"တစ်ဦးဆိုင်နာမ်များ"},
}

labels["masculine suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"noun-forming suffixes"},
}

labels["manner adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate the manner, way or style in which an action is performed.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["modal adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that express [[w:Linguistic modality|linguistic modality]], indicating the mood or attitude of the speaker with respect to what is being said.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"sentence adverbs"},
}

labels["modal particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that reflect the mood or attitude of the speaker, without changing the basic meaning of the sentence.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ပစ္စည်းများ"},
}

labels["modal verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate [[grammatical mood]].",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"auxiliary verbs"},
}

labels["morphemes"] = {
	description = "{{{langname}}} word-elements used to form full words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["negative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that indicate negation.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "ပစ္စည်းများ", sort = "ပစ္စည်းများ"}},
}

labels["negative pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to negative or non-existent references.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["neuter nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations neither associated with male nor female beings.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["neutral verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate either or both an activity or a result of an activity",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["nominalized adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are used as nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ", "နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["non-constituents"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that are not grammatical [[constituent]]s, and therefore need to be combined with additional terms to form a complete phrase.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"phrases"},
}

labels["noun prefixes"] = {
	description = "{{{langname}}} prefixes attached to a noun that display its noun class.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prefixes"},
}

labels["noun-forming suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to derive nouns from other words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"derivational suffixes"},
}

labels["nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that indicate people, beings, things, places, phenomena, qualities or ideas.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["nouns by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "နာမ်များ", sort = "inflection"}},
}

labels["nouns with multiple declensions"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that follow more than one type of inflection.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

labels["numerals"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that quantify nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["object concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical object.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["object pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to grammatical objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["particles"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that do not belong to any of the inflected grammatical word classes, often lacking their own grammatical functions and forming other parts of speech or expressing the relationship between clauses.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["passive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are usually used in passive voice.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["perfective verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that express actions considered as completed events, as opposed to ongoing or continuous.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["personal pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that are used as substitutes for known nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["phrasal verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs accompanied by particles, such as prepositions and adverbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "phrases"},
}

labels["phrasal prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions formed with combinations of other terms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions", "phrases"},
}

labels["pluralia tantum"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are mostly or exclusively used in the plural form.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["possessive adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that indicate ownership.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["possessive concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show possession.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["possessive determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} determiners that indicate ownership.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners"},
}

labels["possessive pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that indicate ownership.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["postpositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that are placed after their objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["predicatives"] = {
	description = "?",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["prefixes"] = {
	description = "Affixes attached to the beginning of {{{langname}}} words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["prepositional phrases"] = {
	description = "{{{langname}}} phrases headed by a preposition.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"phrases", "prepositions"},
}

labels["prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that are placed before their objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["ablative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the ablative case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["accusative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the accusative case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["dative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the dative case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["genitive prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the genitive case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["instrumental prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the instrumental case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["nominative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the nominative case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["prepositional prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the prepositional case.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prepositions"},
}

labels["preterite-present verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that inflect in the present tense like the past tense of strong verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"irregular verbs"},
}

labels["preverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} prefixes of various kinds that are attached to verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"prefixes"},
}

labels["pronominal adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that are formed by combining a pronoun with a preposition.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ", "prepositions", "နာမ်စားများ"},
}

labels["pronominal concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to pronominal stems.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that refer to and substitute nouns.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that indicate individual entities, such as names of persons, places or organizations.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["proper nouns by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "တစ်ဦးဆိုင်နာမ်များ", sort = "inflection"}, {name = "nouns by inflection type", sort = "proper"}},
}

labels["punctual adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express a single point or span in time.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["reciprocal pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer back to a plural subject and express an action done in two or more directions.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", "personal pronouns"},
}

labels["reflexive pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer back to the subject.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", "personal pronouns"},
}

labels["reflexive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions, occurrences or states directed from the grammatical subjects to themselves.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["relational nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns used to indicate a relation between other two nouns by means of possession.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["relative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ", {name = "relative pro-forms", sort = "နာမဝိသေသနများ"}},
}

labels["relative adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ", {name = "relative pro-forms", sort = "ကြိယာဝိသေသနများ"}},
}

labels["relative determiners"] = {
	description = "{{{langname}}} determiners used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"determiners", {name = "relative pro-forms", sort = "determiners"}},
}

labels["relative concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to relative stems.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["relative pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ", {name = "relative pro-forms", sort = "နာမ်စားများ"}},
}

labels["relatives"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that give attributes to nouns, acting grammatically as relative clauses.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["resultative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate a result of some action",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["roots"] = {
	description = "Basic morphemes from which {{{langname}}} words are formed.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["semelfactive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are punctual (instantaneous, momentive), perfective (treated as a unitary whole with no explicit internal temporal structure), and telic (having a boundary out of which the activity cannot be said to have taken place or continue).",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["sentence adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that modify an entire clause or sentence.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["sequence adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} conjunctive adverbs that express sequence in space or time.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"conjunctive adverbs"},
}

labels["simple intransitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs where the ''ل'' is dropped and ''ېږ'' replaces ''ېد'' in the present tense.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"simple verbs"},
}

labels["simple verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} simple verbs.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ", "verbs by inflection type"},
}

labels["singularia tantum"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are mostly or exclusively used in the singular form.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["stative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that define a state through means of a verb.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["stems"] = {
	description = "Morphemes from which {{{langname}}} words are formed.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["strong verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that present different stem vowels in their typically regular conjugated forms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}

labels["subordinating conjunctions"] = {
	description = "{{{langname}}} conjunctions that indicate relations of syntactic dependence between connected items.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"conjunctions"},
}

labels["subject concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical subject.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"concords"},
}

labels["subject pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to grammatical subjects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်စားများ"},
}

labels["suffixes"] = {
	description = "Affixes attached to the end of {{{langname}}} words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["superlative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that express attributes in their highest possible degrees.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["superlative adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that express attributes in their highest possible degrees.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["suppletive adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"irregular adjectives"},
}

labels["suppletive adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["suppletive nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"irregular nouns"},
}

labels["suppletive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} irregular verbs that have conjugated forms from different roots.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"irregular verbs"},
}

labels["time adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that indicate time.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["transfixes"] = {
	description = "Discontinuous affixes inserted within a word root.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"morphemes"},
}

labels["transitive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions, occurrences or states directed to one or more grammatical objects.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာများ"},
}

labels["uncomparable adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမဝိသေသနများ"},
}

labels["uncomparable adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"ကြိယာဝိသေသနများ"},
}

labels["uncountable nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that indicate qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["verb-forming suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to derive verbs from other words.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"derivational suffixes"},
}

labels["verbal nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns morphologically related to a verb and similar to it in meaning.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"နာမ်များ"},
}

labels["verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that indicate actions, occurrences or states.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["verbs by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {{name = "ကြိယာများ", sort = "inflection"}},
}

labels["weak verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that display dental suffixes in their past tense conjugated forms.",
	fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}

local labels2 = {}

-- Add "reconstructed" subcategories
for key, data in pairs(labels) do
	labels2[key] = data
	labels2["reconstructed " .. key] = {
		description = "{{{langname}}} " .. key .. "  that have been linguistically [[Wiktionary:Reconstructed terms|reconstructed]].",
		fundamental = "ဘာသာစကားအလိုက် အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော ဝေါဟာရပုံစံ ကဏ္ဍခွဲများ",
		parents = {key, {name = "reconstructed terms", sort = key}}
	}
end

return labels2