မော်ဂျူး:languages/data3/o

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:languages/data3/o/doc

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["oaa"] = {
	"Orok",
	33928,
	"tuw",
	Latn,
}

m["oac"] = {
	"Oroch",
	33650,
	"tuw",
	{"Latn", "Cyrl"},
}

m["oav"] = {
	"Old Avar",
	nil,
	"cau-ava",
	{"Geor"},
}

m["obi"] = {
	"Obispeño",
	1288385,
	"nai-chu",
	Latn,
}

m["obk"] = {
	"Southern Bontoc",
	nil,
	"phi",
	Latn,
}

m["obl"] = {
	"Oblo",
	36309,
}

m["obm"] = {
	"Moabite",
	36385,
	"sem-can",
	{"Phnx"},
	translit_module = "Phnx-translit",
}

m["obo"] = {
	"Obo Manobo",
	12953699,
	"mno",
	Latn,
}

m["obr"] = {
	"ရှေးဟောင်းဗမာ",
	17006600,
	"tbq-brm",
	{"Mymr", "Latn"}, --and also Pallava
}

m["obt"] = {
	"Old Breton",
	3558112,
	"cel-bry",
	Latn,
}

m["obu"] = {
	"Obulom",
	3813403,
	"nic-cde",
	Latn,
}

m["oca"] = {
	"Ocaina",
	3182577,
	"sai-wit",
	Latn,
}

m["och"] = {
	"Old Chinese",
	35137,
	"zhx",
	{"Hani"},
}

m["oco"] = {
	"Old Cornish",
	48304520,
	"cel-bry",
	Latn,
}

m["ocu"] = {
	"Tlahuica",
	10751739,
	"omq",
	Latn,
}

m["oda"] = {
	"Odut",
	3915388,
	"nic-uce",
	Latn,
	ancestors = {"mfn"},
}

m["odk"] = {
	"Od",
	7077191,
	"inc-wes",
	{"Arab"},
}

m["odt"] = {
	"Old Dutch",
	443089,
	"gmw",
	{"Latn", "Runr"},
	ancestors = {"gmw-pro"},
	entry_name = {
		from = {"[ĀÂ]", "[āâ]", "[ĒÊ]", "[ēê]", "[ĪÎ]", "[īî]", "[ŌÔ]", "[ōô]", "[ŪÛ]", "[ūû]"},
		to  = {"A"  , "a"  , "E"  , "e"  , "I"  , "i"  , "O"  , "o"  , "U"  , "u"}} ,
}

m["odu"] = {
	"Odual",
	3813392,
	"nic-cde",
	Latn,
}

m["ofo"] = {
	"Ofo",
	3349758,
	"sio-ohv",
}

m["ofs"] = {
	"Old Frisian",
	35133,
	"gmw-fri",
	Latn,
	entry_name = {
		from = {"[ĀÂ]", "[āâ]", "[ĒÊ]", "[ēê]", "[ĪÎ]", "[īî]", "[ŌÔ]", "[ōô]", "[ŪÛ]", "[ūû]"},
		to  = {"A"  , "a"  , "E"  , "e"  , "I"  , "i"  , "O"  , "o"  , "U"  , "u"}} ,
}

m["ofu"] = {
	"Efutop",
	35297,
	"nic-eko",
	Latn,
}

m["ogb"] = {
	"Ogbia",
	3813400,
	"nic-cde",
	Latn,
}

m["ogc"] = {
	"Ogbah",
	36291,
	"alv-igb",
	Latn,
}

m["oge"] = {
	"Old Georgian",
	34834,
	"ccs-gzn",
	{"Geor"},
	translit_module = "Geor-translit",
	override_translit = true,
	entry_name = {
		from = {"̂"},
		to  = {""}} ,
}

m["ogg"] = {
	"Ogbogolo",
	3813405,
	"nic-cde",
	Latn,
}

m["ogo"] = {
	"Khana",
	3914409,
	"nic-ogo",
	Latn,
}

m["ogu"] = {
	"Ogbronuagum",
	3914485,
	"nic-cde",
	Latn,
}

m["ohu"] = {
	"Old Hungarian",
	nil,
	"urj-ugr",
	Latn,
}

m["oia"] = {
	"Oirata",
	56738,
	"ngf",
	Latn,
}

m["oin"] = {
	"Inebu One",
	12953782,
	"qfa-tor",
}

m["ojb"] = {
	"Northwestern Ojibwa",
	7060356,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["ojc"] = {
	"Central Ojibwa",
	5061548,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["ojg"] = {
	"Eastern Ojibwa",
	5330342,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["ojp"] = {
	"Old Japanese",
	5736700,
	"jpx",
	{"Jpan"},
}

m["ojs"] = {
	"Severn Ojibwa",
	56494,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["ojv"] = {
	"Ontong Java",
	7095071,
	"poz-pnp",
	Latn,
}

m["ojw"] = {
	"Western Ojibwa",
	3474222,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["oka"] = {
	"Okanagan",
	2984602,
	"sal",
	Latn,
}

m["okb"] = {
	"Okobo",
	3813398,
	"nic-lcr",
	Latn,
}

m["okd"] = {
	"Okodia",
	36300,
	"ijo",
}

m["oke"] = {
	"Okpe (Southwestern Edo)",
	268924,
	"alv-swd",
	Latn,
}

m["okg"] = {
	"Kok-Paponk",
	nil,
	"aus-pmn",
	Latn,
}

m["okh"] = {
	"Koresh-e Rostam",
	6432160,
	"xme-ttc",
	ancestors = {"xme-ttc-cen"},
}

m["oki"] = {
	"Okiek",
	56367,
	"sdv-kln",
	Latn,
}

m["okj"] = {
	"Oko-Juwoi",
	3436832,
	"qfa-adc",
}

m["okk"] = {
	"Kwamtim One",
	19830649,
	"qfa-tor",
	Latn,
}

m["okl"] = {
	"Old Kentish Sign Language",
	7084319,
	"sgn",
}

m["okm"] = {
	"အလယ်ခေတ် ကိုရီးယား",
	715339,
	"qfa-kor",
	{"Kore"},
	ancestors = {"oko"},
	entry_name = {
		from = {"[〮〯]"},
		to  = {""}},
}

m["okn"] = {
	"Oki-No-Erabu",
	3350036,
	"jpx-ryu",
	{"Jpan"},
}

m["oko"] = {
	"ရှေးဟောင်း ကိုရီးယား",
	715364,
	"qfa-kor",
	{"Kore"},
}

m["okr"] = {
	"Kirike",
	11006763,
	"ijo",
}

m["oks"] = {
	"Oko-Eni-Osayen",
	36302,
	"alv-von",
	Latn,
}

m["oku"] = {
	"Oku",
	36289,
	"nic-rnc",
	Latn,
}

m["okv"] = {
	"Orokaiva",
	7103752,
	"ngf",
	Latn,
}

m["okx"] = {
	"Okpe (Northwestern Edo)",
	7082547,
	"alv-nwd",
	Latn,
}

m["okz"] = {
	"ရှေးဟောင်းခမာ",
	9205,
	"mkh-kmr",
	{"Latinx", "Khmr"}, --and also Pallava
}

m["old"] = {
	"Mochi",
	12952852,
	"bnt-chg",
	Latn,
}

m["ole"] = {
	"Olekha",
	3695204,
	"sit-bdi",
}

m["olm"] = {
	"Oloma",
	3441166,
	"alv-nwd",
	Latn,
}

m["olo"] = {
	"Livvi",
	36584,
	"fiu-fin",
	Latn,
}

m["olr"] = {
	"Olrat",
	3351562,
	"poz-vnc",
}

m["olt"] = {
	"Old Lithuanian",
	17417801,
	"bat",
	Latn,
	entry_name = {
		from = {"[áãà]", "[éẽè]", "[íĩì]", "[ýỹ]", "ñ", "[óõò]", "[úù]", ACUTE, GRAVE, TILDE},
		to  = {"a"  , "e"  , "i", "y"  , "n", "o"	  , "u"  }} ,
}

m["olu"] = {
	"Kuvale",
	6448765,
	"bnt-swb",
	Latn,
}

m["oma"] = {
	"Omaha-Ponca",
	2917968,
	"sio-dhe",
	Latn,
}

m["omb"] = {
	"Omba",
	2841471,
	"poz-vnc",
	Latn,
}

m["omc"] = {
	"Mochica",
	1951641,
}

m["omg"] = {
	"Omagua",
	33663,
	"tup-gua",
	Latn,
}

m["omi"] = {
	"Omi",
	56795,
	"csu-mma",
}

m["omk"] = {
	"Omok",
	4334657,
	"qfa-yuk",
	{ "Cyrl" },
	translit_module = "omk-translit",
}

m["oml"] = {
	"Ombo",
	7089928,
	"bnt-tet",
	Latn,
}

m["omn"] = {
	"Minoan",
	1669994,
	nil,
	{"Lina"},
}

m["omo"] = {
	"Utarmbung",
	7902577,
	"ngf",
	Latn,
}

m["omp"] = {
	"Old Manipuri",
	nil,
	"sit",
}

m["omr"] = {
	"Old Marathi",
	nil,
	"inc-sou",
	{"Deva", "Modi"},
	ancestors = {"pmh"},
	translit_module = "translit-redirect",
}

m["omt"] = {
	"Omotik",
	36313,
	"sdv-nis",
}

m["omu"] = {
	"Omurano",
	1957612,
}

m["omw"] = {
	"South Tairora",
	20210553,
	"paa-kag",
	Latn,
}

m["omx"] = {
	"ရှေးဟောင်းမွန်",
	nil,
	"mkh-mnc",
	{"Mymr", "Latn"}, --and also Pallava
}

m["ona"] = {
	"Selk'nam",
	2721227,
	"sai-cho",
	Latn,
}

m["onb"] = {
	"Lingao",
	7093790,
	"qfa-onb",
	Latn,
}

m["one"] = {
	"Oneida",
	857858,
	"iro",
	Latn,
}

m["ong"] = {
	"Olo",
	592162,
	"qfa-tor",
	Latn,
}

m["oni"] = {
	"Onin",
	7093910,
	"poz-cet",
	Latn,
}

m["onj"] = {
	"Onjob",
	7093968,
	"ngf",
	Latn,
}

m["onk"] = {
	"Kabore One",
	12953783,
	"qfa-tor",
	Latn,
}

m["onn"] = {
	"Onobasulu",
	7094437,
	"ngf",
	Latn,
}

m["ono"] = {
	"Onondaga",
	1077450,
	"iro",
	Latn,
}

m["onp"] = {
	"Sartang",
	7424639,
	"sit-khb",
}

m["onr"] = {
	"Northern One",
	19830648,
	"qfa-tor",
	Latn,
}

m["ons"] = {
	"Ono",
	11732548,
	"ngf",
	Latn,
}

m["ont"] = {
	"Ontenu",
	3352827,
}

m["onu"] = {
	"Unua",
	3552042,
	"poz-vnc",
	Latn,
}

m["onw"] = {
	"Old Nubian",
	2268,
	"nub",
	{"Copt"},
}

m["onx"] = {
	"Pidgin Onin",
	12953788,
	"crp",
	Latn,
	ancestors = {"oni"},
}

m["ood"] = {
	"O'odham",
	2393095,
	"azc",
	Latn,
}

m["oog"] = {
	"Ong",
	12953787,
	"mkh-kat",
}

m["oon"] = {
	"Önge",
	2475551,
	"qfa-ong",
}

m["oor"] = {
	"Oorlams",
	2484337,
}

m["oos"] = {
	"Old Ossetic",
	nil,
	"xsc",
	{"Grek", "Latn"},
	translit_module = "grc-translit",
	ancestors = {"os-pro"},
}

m["opa"] = {
	"Okpamheri",
	3913331,
	"alv-nwd",
	Latn,
}

m["opk"] = {
	"Kopkaka",
	6431129,
	"ngf-okk",
	Latn,
}

m["opm"] = {
	"Oksapmin",
	1068097,
	"ngf",
	Latn,
}

m["opo"] = {
	"Opao",
	7095585,
	"ngf",
	Latn,
}

m["opt"] = {
	"Opata",
	2304583,
	"azc-trc",
	Latn,
}

m["opy"] = {
	"Ofayé",
	3446691,
	"sai-mje",
	Latn,
}

m["ora"] = {
	"Oroha",
	36298,
	"poz-sls",
}

m["ore"] = {
	"Orejón",
	3355834,
	"sai-tuc",
	Latn,
}

m["org"] = {
	"Oring",
	3915308,
	"nic-ucn",
	Latn,
}

m["orh"] = {
	"Oroqen",
	1367309,
	"tuw",
	Latn,
}

m["oro"] = {
	"Orokolo",
	7103758,
	"ngf",
	Latn,
}

m["orr"] = {
	"Oruma",
	36299,
	"ijo",
	Latn,
}

m["ort"] = {
	"Adivasi Oriya",
	12953791,
	"inc-eas",
	{"Orya"},
	ancestors = {"or"},
}

m["oru"] = {
	"Ormuri",
	33740,
	"ira-orp",
	{"fa-Arab"},
}

m["orv"] = {
	"Old East Slavic",
	35228,
	"zle",
	{"Cyrs"},
	translit_module = "Cyrs-Glag-translit",
	entry_name = {
		from = {u(0x0484)}, -- kamora
		to  = {}},
	sort_key = {
		from = {"оу", "є"},
		to  = {"у" , "е"}} ,
}

m["orw"] = {
	"Oro Win",
	3450423,
	"sai-cpc",
	Latn,
}

m["orx"] = {
	"Oro",
	3813396,
	"nic-lcr",
	Latn,
}

m["orz"] = {
	"Ormu",
	7103494,
	"poz-ocw",
	Latn,
}

m["osa"] = {
	"Osage",
	2600085,
	"sio-dhe",
	{"Latn", "Osge"},
}

m["osc"] = {
	"Oscan",
	36653,
	"itc",
	{"Ital", "Latn"},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["osi"] = {
	"Osing",
	2701322,
	"poz-sus",
	Latn,
}

m["oso"] = {
	"Ososo",
	3913398,
	"alv-yek",
	Latn,
}

m["osp"] = {
	"Old Spanish",
	1088025,
	"roa-ibe",
	Latn,
}

m["ost"] = {
	"Osatu",
	36243,
	"nic-grs",
	Latn,
}

m["osu"] = {
	"Southern One",
	12953785,
	"qfa-tor",
	Latn,
}

m["osx"] = {
	"Old Saxon",
	35219,
	"gmw",
	Latn,
	entry_name = {
		from = {"[ĀÂ]", "[āâ]", "[ĒÊ]", "[ēê]", "[ĪÎ]", "[īî]", "[ŌÔ]", "[ōô]", "[ŪÛ]", "[ūû]"},
		to  = {"A"  , "a"  , "E"  , "e"  , "I"  , "i"  , "O"  , "o"  , "U"  , "u"}} ,
}

m["ota"] = {
	"Ottoman Turkish",
	36730,
	"trk-ogz",
	{"ota-Arab", "Armn"},
	ancestors = {"trk-oat"},
}

m["otd"] = {
	"Ot Danum",
	3033781,
	"poz-brw",
	Latn,
}

m["ote"] = {
	"Mezquital Otomi",
	23755711,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["oti"] = {
	"Oti",
	3357881,
}

m["otk"] = {
	"Old Turkic",
	34988,
	"trk",
	{"Orkh"},
	translit_module = "Orkh-translit",
}

m["otl"] = {
	"Tilapa Otomi",
	7802050,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["otm"] = {
	"Eastern Highland Otomi",
	13581718,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["otn"] = {
	"Tenango Otomi",
	25559589,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["otq"] = {
	"Querétaro Otomi",
	23755688,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["otr"] = {
	"Otoro",
	36328,
	"alv-hei",
}

m["ots"] = {
	"Estado de México Otomi",
	7413841,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["ott"] = {
	"Temoaya Otomi",
	7698191,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["otu"] = {
	"Otuke",
	7110049,
	"sai-mje",
	Latn,
}

m["otw"] = {
	"Ottawa",
	133678,
	"alg",
	Latn,
	ancestors = {"oj"},
}

m["otx"] = {
	"Texcatepec Otomi",
	25559590,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["oty"] = {
	"Old Tamil",
	20987452,
	"dra",
	{"Brah"},
	translit_module = "Brah-translit",
}

m["otz"] = {
	"Ixtenco Otomi",
	6101171,
	"oto-otm",
	Latn,
}

m["oub"] = {
	"Glio-Oubi",
	3914977,
	"kro-grb",
}

m["oue"] = {
	"Oune",
	7110521,
	"paa-sbo",
}

m["oui"] = {
	"Old Uyghur",
	nil,
	"trk-sib",
	{"Latn", "Brah", "Mani", "Syrc"},
}

m["oum"] = {
	"Ouma",
	7110494,
	"poz-ocw",
	Latn,
}

m["ovd"] = {
	"Elfdalian",
	254950,
	"gmq",
	Latn,
	ancestors = {"non"},
}

m["owi"] = {
	"Owiniga",
	56454,
	"qfa-mal",
	Latn,
}

m["owl"] = {
	"Old Welsh",
	2266723,
	"cel-bry",
	Latn,
}

m["oyb"] = {
	"Oy",
	13593748,
	"mkh-ban",
}

m["oyd"] = {
	"Oyda",
	7116251,
	"omv-nom",
}

m["oym"] = {
	"Wayampi",
	7975842,
	"tup-gua",
	Latn,
}

m["oyy"] = {
	"Oya'oya",
	7116243,
	"poz-ocw",
	Latn,
}

m["ozm"] = {
	"Koonzime",
	35566,
	"bnt-ndb",
	Latn,
}

return m