မီဒီယာဝီကီ:Badtitletext

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များကြောင့် အချို့သော စာမျက်နှာအမည်များအား ဝစ်ရှင်နရီတွင် ခွင့်ပြုမထားပါ။ ဝစ်ရှင်နရီသည် စာမျက်နှာအမည်အား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် သုံးနှုန်းသည့်အတွက် အချို့သော ဝေါဟာရများတွင် ကိုယ်ပိုင်ရေးသွင်းချက်များ မရနိုင်ပါ။ ယင်းတို့အား ဤနေရာတွင် စုစည်းထားသည်။ (နည်းပညာကန့်သတ်ချက်များ အကြောင်း အချက်အလက်များအတွက် ဝစ်ရှင်နရီတွင် အသုံးပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ မီဒီယာဝီကီ လက်စွဲစာအုပ်တွင် ကြည့်ပါ။)

ထောက်ပံ့မှုမပေးသော ခေါင်းစဉ်များအား ထည့်သွင်းရာတွင် MediaWiki:Gadget-UnsupportedTitles.json နှင့် Module:unsupported titles/data (the backend for Template:unsupported) ကိုလည်း မွမ်းမံပေးပါ။

Index

ထောက်ပံ့မှုမပေးသော သင်္ကေတများ

The following characters cannot be used at all in page titles: # < > [ ] { } | �

Restrictions may apply to other characters:

 • Titles cannot start with a colon.
 • Relative path page titles (such as "/." or "./.") are invalid.
 • Spaces and underscores are treated equally. Leading and trailing spaces/underscores are removed. Consecutive spaces and underscores between non-whitespace characters are reduced to one. Page titles consisting of only spaces or underscores are invalid as empty. Underscores can be displayed in page titles in place of spaces with the DISPLAYTITLE magic word.
 • The tilde (~) is allowed, but page titles cannot contain three or more consecutive tildes.
 • A title may contain the character %, unless it is followed by two hexadecimal digits.
 • While the semicolon is a valid character, most page titles ending with a semicolon formerly were normally inaccessible due to a software bug; this was tracked in Phabricator and resolved. However, page titles still cannot contain HTML reference characters ending in a semicolon.
. ..    ./.    о/.
: : :    ::    :(    :)    :-    :-(    :-)    :|   :/    :-/    :3    :=    :D    :-D    :d    :o    :P    :-P    :p    :-p    :{    :-{       :-Þ       :-þ    :≠
; &amp;
| -||-    :|    C|N>K    | |
_ (^_^)    *_*    -_-    9_9    >_<    ^_^    _ _    ¯_(ツ)_/¯    ¯\_(ツ)_/¯    ┬─┬ノ( º _ ºノ)    O_O    O_o    o_O    o_o    snake_case    T_T    X_X    x_x    x86_64    ×_×    ಠ_ಠ    ಥ_ಥ
# # #    #MeToo    #MeToos    #MeTooing    #MeTooed    C#    eq #    f##k    f##ked    f##king    f##ks    hr #
<    >
< />    < >    < > </ >    <!-- -->    <>    C|N>K
->    <-    <=    =<    =>    >=
</3    <3    <g>    </s>    >_<
[    ] [ ]    […]    [-0-]    [-o-]    [citation needed]
{    } { }    :{    :-{
] [ (space) ][ (space in Ogham)

Unsupported length

No page title may be longer than 255 bytes (not characters) in UTF-8 encoding.

Unsupported prefix

Titles can't have a prefix (letters before a colon) that is a language code, a project code, or a namespace prefix (which would place it in the wrong namespace), including aliases. Prefixes are not case-sensitive.

Characters not in Unicode

 • (cifrão)
 • (old Israeli shekel)
 • (pansexual)
 • (trans-male)
 • (capital form of the letters ʎ and λ)
 • (capital form of the letter ƛ)
 • (capital form of the letter ƛ̓)
 • (capital casing form of the letter ʕ)
 • (lowercase casing form of the letter ʕ)

Long words

This is a list of notable long words which were formed systematically, or which are mentioned in authoritative sources, but which do not yet meet Wiktionary's Criteria for Inclusion.