မော်ဂျူး:etymology

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:etymology/doc

local export = {}


--[[	If language is an etymology language, iterates through parent languages
		until it finds a non-etymology language. ]]
function export.getNonEtymological(lang)
	while lang:getType() == "etymology language" do
		local parentCode = lang:getParentCode()
		local parent = require("Module:languages").getByCode(parentCode)
			or require("Module:etymology languages").getByCode(parentCode)
			or require("Module:families").getByCode(parentCode)
		
		lang = parent
--		mw.log(terminfo.lang:getCode() .. " " .. terminfo.lang:getType())
	end
	
	return lang
end


local function termError(terminfo)
	if terminfo.lang:getType() == "family" then
		if terminfo.term then
			require("Module:debug").track("etymology/family/has-term")
		end
		terminfo.term = "-"
	elseif not (terminfo.lang:getType() == "regular" or terminfo.lang:getType() == "reconstructed" or terminfo.lang:getType() == "etymology language") then
		if terminfo.term then
			error("A term was provided but the given code \"" .. terminfo.lang:getCode() .. "\" is not a language, and therefore cannot have terms or dictionary entries.")
		end
	end
	return terminfo
end


local function createLink(terminfo, templateName)
	local link = ""
	
	if terminfo.term == "-" then
		--[=[
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/cognate/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/derived/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/borrowed/no-term]]
		[[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/calque/no-term]]
		]=]
		require("Module:debug").track(templateName .. "/no-term")
	else
--		mw.log(terminfo.term)
		link = " " .. require("Module:links").full_link(terminfo, "term", true)
	end
	
	return link
end


function export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories)
	local info = {}
	
	
	-- [[Special:WhatLinksHere/Template:tracking/etymology/sortkey]]
	if sort_key then
		require("Module:debug").track("etymology/sortkey")
	end
	
	if not categories then
		categories = {}
	end
	
	if source:getCode() == "und" then
		info = {
			display = "undetermined",
			cat_name = "အခြားဘာသာစကားများ",
		}
	elseif source:getCode() == "mul-tax" then
		info = {
			display = "[[w:taxonomic name|taxonomic name]]",
			cat_name = "taxonomic names",
		}
	else
		info.display = source:makeWikipediaLink()
		
		if source:getType() == "family" then
			info.cat_name = source:getCategoryName()
		else
			info.cat_name = source:getCanonicalName()
		end
	end
	
	-- Add the categories, but only if there is a current language
	
	if lang then
		local m_utilities = require("Module:utilities")
		
		if lang:getCode() == source:getCode() then
			table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " twice-borrowed terms")
		else
			table.insert(categories, info.cat_name .. "မှ ဆင်းသက်လာသော " .. lang:getCanonicalName() .. " ဝေါဟာရများ")
		end
		
		categories = m_utilities.format_categories(categories, lang, sort_key)
	else
		categories = ""
	end
	
	return "<span class=\"etyl\">" .. info.display .. categories .. "</span>"
end


-- Internal implementation of {{cognate|...}} template
function export.format_cognate(terminfo, sort_key)
	return export.format_derived(nil, terminfo, sort_key, "cognate")
end


-- Internal implementation of {{derived|...}} template
function export.format_derived(lang, terminfo, sort_key, templateName)
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)
	
	local link = createLink(terminfo, templateName or "derived")
	
	return export.format_etyl(lang, source, sort_key) .. link
end


-- Internal implementation of {{inherited|...}} template
function export.format_inherited(lang, terminfo, sort_key)
	local source = terminfo.lang

	terminfo = termError(terminfo)
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	if not lang:hasAncestor(terminfo.lang) and mw.title.getCurrentTitle().nsText ~= "Template" then
		error(terminfo.lang:getCanonicalName() .. " is not an ancestor of " .. lang:getCanonicalName() .. ".")
	end
	
	local categories = {}
	
	local link = createLink(terminfo, "inherited")
	
	table.insert(categories, source:getCanonicalName() .. "မှ အမွေဆက်ခံထားသော " .. lang:getCanonicalName() .. " ဝေါဟာရများ" )
	
	return export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end


-- Internal implementation of {{borrowed|...}} template
function export.format_borrowed(lang, terminfo, sort_key, notext, learned)
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)
	
	terminfo = termError(terminfo)
	
	local text = ""
	local categories = {}

	if lang:getCode() == source:getCode() then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " twice-borrowed terms")
	elseif source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, source:getCategoryName() .. "မှ မွေးစားထားသော " .. lang:getCanonicalName() .. " ဝေါဟာရများ ")
	else
		table.insert(categories, source:getCanonicalName() .. "မှ မွေးစားထားသော " .. lang:getCanonicalName() .. " ဝေါဟာရများ ")
	end
	
	if not notext then
		if learned then
			text = "[[learned borrowing|Learned borrowing]] from "
		else
			text = "မှ [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#loanword|မွေးစားထားသော]] ဝေါဟာရ "
		end
	end

	if learned then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " learnedly borrowed terms")
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "borrowed")
	
	return export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link .. text 
end


-- Internal implementation of {{calque|...}} template
function export.calque(lang, terminfo, parts, sort_key, nocap, notext)
	local result = ""
	
	if parts and #parts ~= 0 then
		result = result .. require("Module:compound").show_compound(lang, nil, parts)
		result = result .. ", [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#calque|calque]] of"
		result = result .. "[[Category:calque with terms]] "
	elseif not notext then
		result = result .. "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#calque|" .. (nocap and "c" or "C") .. "alque]] of "
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local categories = {}

	if lang:getCode() == source:getCode() then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " twice-borrowed terms")
	elseif source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms calqued from " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " terms calqued from " .. source:getCanonicalName())
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "calque")
	
	result = result .. " " ..  export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
	
	return result
end


-- Internal implementation of {{semantic loan|...}} template
function export.format_semantic_loan(lang, terminfo, sort_key, nocap, notext)
	if nocap then
		require("Module:debug").track("semantic_loan/nocap")
	end
	
	local source = terminfo.lang
	
	terminfo.lang = export.getNonEtymological(terminfo.lang)

	terminfo = termError(terminfo)

	local text = ""
	local categories = {}

	if lang:getCode() == source:getCode() then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " twice-borrowed terms")
	elseif source:getType() == "family" then
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " semantic loans from " .. source:getCategoryName())
	else
		table.insert(categories, lang:getCanonicalName() .. " semantic loans from " .. source:getCanonicalName())
	end
	
	if not notext then
		text = "[[w:Semantic loan|" .. (nocap and "s" or "S") .. "emantic loan]] from "
	end
	
	local link = createLink(terminfo, "semantic_loan")
	
	return text .. export.format_etyl(lang, source, sort_key, categories) .. link
end


return export