မော်ဂျူး:labels/data

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:labels/data/doc

local labels = {}

function alias(x,y) -- allows aliases to be entered as a list
	for _,v in ipairs(y) do
		labels[v] = x
	end
end

--  Helper labels

labels['_'] = {
	display = '',
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels['also'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['and'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['&'] = 'and'

labels['or'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels[';'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
	omit_preSpace = true,
}

labels['by'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels['abstract noun'] = {
	display = "abstract",
	glossary = true,
	pos_categories = { "abstract nouns" },
}

labels['with'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['+'] = 'with'

-- combine with 'except in', 'outside'? or retain for entries like "wnuczę"?
labels['except'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}

labels['outside'] = {
	omit_preComma = true,
	omit_postComma = true,
}
labels['except in'] = 'outside'


-- Qualifier labels

labels['chiefly'] = {
	omit_postComma = true,
}
labels['mainly'] = 'chiefly'
labels['mostly'] = 'chiefly'
labels['primarily'] = 'chiefly'

labels['especially'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['excluding'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['extremely'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['frequently'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels["highly"] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "highly nonstandard"

labels['including'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['many'] = { -- e.g. "many dialects"
	omit_postComma = true,
}

labels['markedly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['mildly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels["now"] = {
	omit_postComma = true,
}
alias("now", {"nowadays"})

labels['occasionally'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of a'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['of an'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['often'] = {
	omit_postComma = true,
}
alias("often", {"commonly"})

labels['originally'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['otherwise'] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "law, otherwise archaic"

labels['particularly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['possibly'] = {
	omit_postComma = true,
}
-- labels['perhaps'] = 'possibly'

labels['rarely'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['sentence adverb'] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "sentence adverbs" },
}

labels['slightly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['sometimes'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['somewhat'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['strongly'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['then'] = {
	omit_postComma = true,
} -- e.g. "then colloquial, now dated"

labels['typically'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['usually'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['very'] = {
	omit_postComma = true,
}

labels['with respect to'] = {
	omit_postComma = true,
}
alias("with respect to", {"wrt"})

-- Grammatical labels

labels["abbreviation"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#abbreviations|အကျဉ်းချုံး]]",
	pos_categories = { "အကျဉ်းချုံးများ" },
}
labels["အကျဉ်းချုံး"] = "abbreviation"

labels["acronym"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#acronym|အတိုကောက်]]",
	pos_categories = { "အတိုကောက်များ" },
}
labels["အတိုကောက်"] = "acronym"

labels["active"] = {
	Wikipedia = "Active voice",
	display = "ပြုခြင်းပြကြိယာ",
}
labels["active voice"] = "active"
labels["in the active"] = "active"
labels["ပြုခြင်းပြကြိယာ"] = "active"
labels["ပြုခြင်းပြ ကြိယာ"] = "active"

labels["ambitransitive"] = {
	display = "ကံလို၊ ကံမလို",
	pos_categories = { "ကံလို ကြိယာများ", "ကံမလို ကြိယာများ" },
}

labels["angry register"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "angry register terms" },
}
alias("angry register", {"angry", "anger", "said in anger"})

labels["animate"] = {
	glossary = true
}

labels["indicative"] = {
	glossary = "indicative mood",
}
labels["in the indicative"] = "indicative"
labels["indicative mood"] = "indicative"

labels["subjunctive"] = {
	glossary = "subjunctive mood",
}
labels["in the subjunctive"] = "subjunctive"
labels["subjunctive mood"] = "subjunctive"

labels["imperative"] = {
	glossary = "imperative mood",
}
labels["in the imperative"] = "imperative"
labels["imperative mood"] = "imperative"

labels["jussive"] = {
	glossary = "jussive mood",
}
labels["in the jussive"] = "jussive"
labels["jussive mood"] = "jussive"

labels["archaic-verb-form"] = {
	glossary = "archaic",
	pos_categories = { "ပေါရာဏ ကြိယာပုဒ်" },
}

labels["attenuative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "attenuative verbs" },
}

labels["attributive"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:အင်္ဂလိပ်နာမ်များ#Attributive|နာမ်ကိုအထူးပြုသော]]",
}

labels["attributively"] = {
	display = "[[Appendix:English nouns#Attributive|attributively]]",
}

labels["auxiliary"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "အကူကြိယာများ" }
}

labels["cardinal"] = {
	display = "[[cardinal number|မူလကိန်း]]",
	pos_categories = { "မူလကိန်းများ" },
}

labels["causative"] = {
	display = "[[causative]]" }

labels["causative verb"] = {
	display = "causative",
	pos_categories = { "causative verbs" },
}

labels["cognate object"] = {
	display = "with [[w:Cognate object|cognate object]]",
	pos_categories = { "verbs used with cognate objects" },
}
labels["with cognate object"] = "cognate object"

labels["collective"] = {
	glossary = true,
	display = "အစုပြ",
	pos_categories = { "အစုပြ နာမ်များ" },
}
labels["အစုပြ"] = "collective"

labels["collectively"] = {
	glossary = "collective",
	display = "collectively",
	pos_categories = { "အစုပြ နာမ်များ" },
}

labels["control verb"] = {
	Wikipedia = true,
	pos_categories = { "control verbs" },
}
labels["control"] = "control verb"

labels["common"] = {
	glossary = true
}

labels["comparable"] = {
	glossary = true
}

labels["completive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "completive verbs" },
}

labels["copulative"] = {
	display = "[[copular verb|copulative]]",
	pos_categories = { "copulative verbs" },
}
labels["copular"] = "copulative"

labels["countable"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ရေတွက်ရ နာမ်များ" },
}

labels["cumulative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "cumulative verbs" },
}

labels["delimitative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "delimitative verbs" },
}

labels["deponent"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "deponent verbs" },
}

labels["distributive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "distributive verbs" },
}

labels["ditransitive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ditransitive verbs" },
}

labels["dysphemistic"] = {
	Wikipedia = "Dysphemism",
	pos_categories = { "dysphemisms" },
}
labels["dysphemism"] = "dysphemistic"

labels["by ellipsis"] = {
	display = "by [[ellipsis]]",
	pos_categories = { "ellipses" },
}

labels["emphatic"] = {
	glossary = true
}

labels["ergative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ergative verbs" },
}

labels["by extension"] = {}
labels["hence"] = "by extension"

labels["feminine"] = {
	glossary = true
}

labels["focus"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "focus adverbs" },
}

labels["fractional"] = {
	display = "[[အပိုင်းကိန်း]]",
	pos_categories = { "အပိုင်းကိန်းများ" },
}
labels["အပိုင်းကိန်း"] = "fractional"

labels["frequentative"] = {
	glossary = true,
	display = "frequentative",
	pos_categories = { "frequentative verbs" },
}
	
labels["hedge"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hedges" },
}
labels["hedges"] = "hedge"

labels["ideophonic"] = {
	glossary = true,
}
labels["ideophone"] = "ideophonic"

labels["idiomatic"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "အီဒီယမ်များ" },
}
labels["idiom"] = "idiomatic"
labels["idiomatically"] = "idiomatic"
labels["အီဒီယမ်"] = "idiomatic"

labels["imperfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["impersonal"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "impersonal verbs" },
}

labels["in the singular"] = {
	display = "in the [[singular]]",
}
labels["in singular"] = "in the singular"
labels["singular"] = { alias_of = "in the singular", deprecated = true, }

labels["in the dual"] = {
	display = "in the [[dual]]",
}
labels["in dual"] = "in the dual"
labels["dual"] = "in the dual"

labels["in the plural"] = {
	display = "in the [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#plural|plural]]",
}
labels["in plural"] = "in the plural"
labels["plural"] = { alias_of = "in the plural", deprecated = true, }

labels["in the mediopassive"] = {
	display = "in the [[mediopassive]]" }
labels["in mediopassive"] = "in the mediopassive"
labels["mediopassive"] = "in the mediopassive"

labels["inanimate"] = {
	glossary = true
}

labels["indef"] = "indefinite"

labels["inchoative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "inchoative verbs" },
}

labels["initialism"] = {
	display = "[[initialism]]",
	pos_categories = { "အစအက္ခရာများ" },
}

labels["intensive verb"] = {
	glossary = false,
	display = "intensive",
	pos_categories = { "intensive verbs" },
}

labels["intransitive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ကံမလို ကြိယာများ" },
}
labels["ကံမလို"] = "intransitive"

labels["IPA"] = {
	Wikipedia = "International Phonetic Alphabet",
	plain_categories = { "IPA symbols" },
}
labels["International Phonetic Alphabet"] = "IPA"

labels["iterative"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "iterative verbs" },
}

labels["litotes"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "litotes" },
}
alias("litotes", {"litote", "litotic", "litotical"})

labels["masculine"] = {
	glossary = true
}

labels["meiosis"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "meioses" },
}
alias("meiosis", {"meioses", "meiotic"})

labels["middle"] = {
	Wikipedia = "Voice (grammar)#Middle",
}
labels["middle voice"] = "middle"
labels["in the middle"] = "middle"
labels["in the middle voice"] = "middle"

labels["mnemonic"] = {
	display = '[[mnemonic]]',
	pos_categories = { "mnemonics" },
}

labels["modal"] = {
	Wikipedia = "Modality (linguistics)"
}

labels["chiefly in the negative"] = {
	glossary = "negative polarity item",
	pos_categories = {"negative polarity items"},
}
labels["negative polarity"] = "chiefly in the negative"
labels["negative polarity item"] = "chiefly in the negative"
labels["usually in the negative"] = "chiefly in the negative"
labels["usually used in the negative"] = "chiefly in the negative"

labels["neuter"] = {
	glossary = true
}

labels["nominalised"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#nominalization|nominalised]]",
	pos_categories = { "nominalized adjectives" }
} -- British English ("ise")
labels["nominalisation"] = "nominalised"
labels["substantivised"] = "nominalised"
labels["substantivisation"] = "nominalised"

labels["nominalized"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#nominalization|nominalized]]",
	pos_categories = { "nominalized adjectives" }
} -- American English ("ize")
labels["nominalization"] = "nominalized"
labels["substantivized"] = "nominalized"
labels["substantivization"] = "nominalized"

labels["not comparable"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#uncomparable|နှိုင်းယှဉ်မရ]]"
}
labels["notcomp"] = "not comparable"
labels["uncomparable"] = "not comparable"
labels["နှိုင်းယှဉ်မရ"] =  "not comparable"

labels["numeronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "numeronyms" },
}

labels["onomatopoeia"] = {
	display = "[[မည်သံစွဲလင်္ကာ]]",
	pos_categories = { "မည်သံစွဲလင်္ကာများ" },
}
labels["မည်သံစွဲ"] = "onomatopoeia"

labels["ordinal"] = {
	display = "[[အစဉ်ပြကိန်း]]",
	pos_categories = { "အစဉ်ပြကိန်းများ" },
}
labels["အစဉ်ပြ"] = "ordinal"

labels["perfect"] = { glossary = true, }

labels["participle"] = {
	glossary = true,
}

labels["passive"] = {
	Wikipedia = "Passive voice",
}
labels["passive voice"] = "passive"
labels["in the passive"] = "passive"

labels["perfect"] = {
	glossary = true,
}

labels["perfective"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "perfective verbs" },
}

labels["plural only"] = {
	pos_categories = { "pluralia tantum" },
}
labels["pluralonly"] = "plural only"
labels["plurale tantum"] = "plural only"

labels["possessional adjective"] = {
	display = "possessional",
	glossary = true,
	pos_categories = { "ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြ နာမဝိသေသနများ" },
}
alias("possessional adjective", {"possessional", "possessional adjectives"})

labels["possessive pronoun"] = {
	display = "ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြ",
	pos_categories = { "ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြ နာမ်စားများ" },
}

labels["postpositive"] = {
	glossary = true
}

labels["predicative"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#predicative|predicative]]",
}

labels["predicatively"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#predicative|predicatively]]",
}

labels["privative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "privative verbs" },
}

labels["procedure word"] = {
	display = "[[procedure word]]"
}

labels["productive"] = {
	display = "[[productive]]"
}

-- TODO: This label is probably inappropriate for many languages
labels["pronominal"] = {
	display = "takes a [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#reflexive|ကတ္တားရည်ညွှန်း နာမ်စား]]",
}

labels["pro-verb"] = {
	Wikipedia = true
}

labels["reciprocal"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#reciprocal|reciprocal]]",
	pos_categories = { "reciprocal verbs" },
}

labels["reflexive"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#reflexive|ကတ္တားရည်ညွန်း]]",
	pos_categories = { "ကတ္တားရည်ညွှန်း ကြိယာများ" },
}

labels["reflexive pronoun"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#reflexive|ကတ္တားရည်ညွှန်း]]",
	pos_categories = { "ကတ္တားရည်ညွှန်း နာမ်စားများ" }
}

labels["relational"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#relational|relational]]",
	pos_categories = { "relational adjectives" },
}

labels["repetitive"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "repetitive verbs" },
}

labels["reversative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "reversative verbs" },
}

labels["rhetorical question"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "rhetorical questions" },
}

labels["saturative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "saturative verbs" },
}
labels["sative"] = "saturative"

labels["semelfactive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "semelfactive verbs" },
}

labels["set phrase"] = {
	display = "[[set phrase]]" }

labels["simile"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "similes" },
}

labels["singular only"] = {
	display = "singular only",
	pos_categories = { "singularia tantum" },
}
labels["singulare tantum"] = "singular only"
labels["no plural"] = "singular only"

labels["snowclone"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "snowclones" },
}

labels["stative"] = {
	Wikipedia = "stative verb",
	pos_categories = { "stative verbs" },
}
labels["stative verb"] = "stative"

labels["strictly"] = {
	glossary = true
}
labels["narrowly"] = "strictly"

labels["substantive"] = {
	glossary = true,
	track = true
}

labels["terminative"] = {
	glossary = false,
	pos_categories = { "terminative verbs" },
}

labels["transitive"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ကံလို ကြိယာများ" },
}

labels["unaccusative"] = {
	Wikipedia = "Unaccusative verb",
}

labels["uncountable"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ရေတွက်မရ နာမ်များ" },
}
labels["ရေတွက်မရ"] = "uncountable"

labels["unergative"] = {
	Wikipedia = "Unergative verb",
}

labels["usually plural"] = {
	display = "usually in the [[plural]]",
    deprecated = true
}
labels["usually in the plural"] = { alias_of = "usually plural", deprecated = true, }
labels["usually in plural"] = { alias_of = "usually plural", deprecated = true, }


-- Usage labels

labels["ACG"] = {
	display = "[[ACG]]",
	-- see also "fandom slang"
	pos_categories = { "fandom slang" },
}

labels["advertising slang"] = {
	pos_categories = { "ကြော်ငြာ ဗန်းစကား" },
}
labels["ad slang"] = "advertising slang"
labels["cosmo"] = "advertising slang"

labels["endearing"] = {
	display = "[[endearing]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "endearing terms" },
}
labels["affectionate"] = "endearing"

labels["pre-classical"] = {
	display = "pre-Classical",
	regional_categories = { "Pre-classical" },
}
labels["Pre-classical"] = "pre-classical"
labels["pre-Classical"] = "pre-classical"
labels["Pre-Classical"] = "pre-classical"
labels["Preclassical"] = "pre-classical"
labels["preclassical"] = "pre-classical"
labels["ante-classical"] = "pre-classical"
labels["Ante-classical"] = "pre-classical"
labels["ante-Classical"] = "pre-classical"
labels["Ante-Classical"] = "pre-classical"
labels["Anteclassical"] = "pre-classical"
labels["anteclassical"] = "pre-classical"

labels["archaic"] = {
	glossary = true,
	sense_categories = { "ပေါရာဏ" },
}
alias("archaic", {"antiquated"})

labels["Australian slang"] = {
	regional_categories = { "Australian" },
	plain_categories = { "Australian slang" },
}

labels["avoidance"] = {
	glossary = true
}

labels["back slang"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#backslang|back slang]]",
	pos_categories = { "back slang" },
}
labels["backslang"] = "back slang"
labels["back-slang"] = "back slang"

labels["Bargoens"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = { "Bargoens" },
}

labels["Braille"] = {
	Wikipedia = true,
}

labels["British slang"] = {
	plain_categories = { "British slang" },
}
labels["UK slang"] = "British slang"

labels["buzzword"] = {
	display = "[[buzzword]]",
	pos_categories = { "buzzwords" },
}

labels["Cambridge University slang"] = {
	display = "[[w:University of Cambridge|Cambridge University]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Cambridge University slang" },
	topical_categories = { "Universities" },
}
labels["University of Cambridge slang"] = "Cambridge University slang"
labels["Cantab slang"] = "Cambridge University slang"

labels["cant"] = {
	display = "[[cant]]",
	pos_categories = { "cant" },
}
labels["argot"] = "cant"
labels["cryptolect"] = "cant"

labels["capitalized"] = {
	display = "[[capitalisation|capitalized]]" 
}

labels["Castilianism"] = {
	display = "[[Castilianism]]" 
}
labels["Hispanicism"] = "Castilianism"

labels["childish"] = {
	display = "[[childish]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "childish terms" },
}
labels["baby talk"] = "childish"
labels["child language"] = "childish"
labels["infantile"] = "childish"

labels["chu Nom"] = {
	display = "[[Vietnamese]] [[chữ Nôm]]",
	plain_categories = { "Vietnamese Han tu" },
}

labels["Classic 1811 Dictionary of the i Tongue"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#archaic|ပေါရာဏ]], [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#slang|ဗန်းစကား]]",
	plain_categories = { "Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue" },
}
labels["1811"] = "Classic 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue"

labels["Cockney rhyming slang"] = {
	display = "[[Cockney rhyming slang]]",
	plain_categories = { "Cockney rhyming slang" },
}

labels["colloquial"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "နေ့စဉ်သုံးစကားများ" },
}
labels["colloquially"] = "colloquial"

-- FIXME! The following two are apparently for Persian but probably don't belong in this file.
labels["colloquial-um"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = { "colloquialisms containing sequence um" },
}

labels["colloquial-un"] = {
	glossary = "colloquial",
	pos_categories = { "colloquialisms containing sequence un" },
}

labels["costermongers"] = {
	display = "[[Appendix:Costermongers' back slang|costermongers]]",
	plain_categories = { "Costermongers' back slang" },
}
labels["coster"] = "costermongers"
labels["costers"] = "costermongers"
labels["costermonger"] = "costermongers"
labels["costermongers back slang"] = "costermongers"
labels["costermongers' back slang"] = "costermongers"

labels["criminal slang"] = {
	display = "[[criminal]] [[slang]]",
	topical_categories = { "Crime" },
	pos_categories = { "criminal slang" },
}

labels["dated"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "ခေတ်မမီတော့သော ဝေါဟာရများ" },
}

labels["dated form"] = {
	glossary = "dated",
	pos_categories = { "ခေတ်မမီတော့သော ပုံစံများ" },
}

labels["dated sense"] = {
	glossary = "dated",
	sense_categories = { "ခေတ်မမီတော့သော" },
} -- combine with previous?

labels["derogatory"] = {
	display = "နိမ့်ကျသော",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "နိမ့်ကျသော ဝေါဟာရများ" },
}
labels["pejorative"] = "derogatory"
labels["derogative"] = "derogatory"
labels["disparaging"] = "derogatory"

labels["dialect"] = { -- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|the|_|dialect|of..." displays right
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#dialectal|ဒေသိယ]]",
	pos_categories = { "ဒေသိယ ဝေါဟာရများ" },
}

labels["dialectal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "ဒေသိယ ဝေါဟာရများ" },
}

labels["dialects"] = { -- separated from "dialectal" so e.g. "obsolete|outside|dialects" displays right
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#dialectal|dialects]]",
	pos_categories = { "ဒေသိယ ဝေါဟာရများ" },
}

labels["dismissal"] = {
	display = "[[dismissal]]",
	pos_categories = { "dismissals" },
}

labels["solemn"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "solemn terms" },
}

labels["ethnic slur"] = {
	display = "[[ethnic]] [[slur]]",
	pos_categories = { "ethnic slurs" },
}
labels["racial slur"] = "ethnic slur"

labels["euphemistic"] = {
	glossary = "euphemism",
	pos_categories = { "စကားနုများ" },
}
labels["euphemism"] = "euphemistic"

labels["eye dialect"] = {
	display = "[[eye dialect]]",
	pos_categories = { "eye dialect" },
}

labels["familiar"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "familiar terms" },
}

labels["fandom slang"] = {
	display = "[[fandom]] [[slang]]",
	pos_categories = { "fandom slang" },
}
labels["fandom"] = "fandom slang"

labels["figuratively"] = {
	glossary = "figurative"
}
labels["figurative"] = "figuratively"
labels["metaphorically"] = "figuratively"
labels["metaphorical"] = "figuratively"
labels["metaphor"] = "figuratively"

labels["folk poetic"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "folk poetic terms", "poetic terms" },
}

labels["formal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "formal terms" },
}

labels["gay slang"] = {
	display = "[[gay]] [[slang]]",
	pos_categories = { "gay slang" },
}

labels["gender-neutral"] = {
	pos_categories = { "gender-neutral terms" },
	glossary = "epicene"
}

labels["genericized trademark"] = {
	display = "[[genericized trademark]]",
	pos_categories = { "genericized trademarks" },
}
labels["generic trademark"] = "genericized trademark"
labels["proprietary eponym"] = "genericized trademark"

labels["hapax legomenon"] = {
	display = "hapax",
	pos_categories = { "hapax legomena" },
	glossary = true,
}
labels["hapax"] = "hapax legomenon"

labels["higher register"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "higher register terms" },
}
alias("higher register", {"high register", "elevated register", "elevated"})

labels["historical"] = {
	glossary = true,
	sense_categories = { "historical" },
}
labels["historic"] = "historical"
labels["history"] = "historical"

labels["non-native speakers"] = { -- language-agnostic version
	display = "[[non-native speaker]]s", -- so preceded by "used by", "error by children and", etc? or reword?
	regional_categories = { "Non-native speakers'" },
}
labels["NNS"] = "non-native speakers"

labels["non-native speakers' English"] = {
	display = "[[non-native speaker]]s' English",
	regional_categories = { "Non-native speakers'" },
}
labels["NNES"] = "non-native speakers' English"
labels["NNSE"] = "non-native speakers' English"

labels["pidgin"] = {
	display = "[[pidgin]]",
	regional_categories = { "Pidgin" },
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical hiragana"] = {
	pos_categories = { "historical hiragana" },
}

-- used exclusively by languages that use the “Jpan” script code
labels["historical katakana"] = {
	pos_categories = { "historical katakana" },
}

-- applies to Japanese and Korean, etc., please do not confuse with "polite"
labels["honorific"] = {
	Wikipedia = "Honorifics (linguistics)",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "honorific terms" },
}

-- for Ancient Greek
labels["Homeric epithet"] = {
	display = "[[Homeric Greek|Homeric]] [[w:Homeric epithets|epithet]]",
	plain_categories = { "Epic Greek" },
	omit_postComma = true,
}

-- applies to Japanese and Korean, etc.
labels["humble"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	display = "[[humble]]",
	pos_categories = { "humble terms" },
}

-- for Akkadian

labels["in hendiadys"] = {
	pos_categories = { "hendiadys" },
}
labels["hendiadys"] = "in hendiadys"

labels["humorous"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp; NB and cf a similar "jocular" label further up on this page
	display = "[[humorous]]",
	pos_categories = { "humorous terms" },
}
labels["humorously"] = "humorous"
labels["jocular"] = "humorous"

labels["hyperbolic"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#hyperbolic|hyperbolic]]",
	pos_categories = { "hyperboles" },
}
labels["hyperbole"] = "hyperbolic"

labels["hypercorrect"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hypercorrections" },
}

labels["hyperforeign"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "hyperforeign terms" },
}

labels["imperial"] = {
	pos_categories = { "royal terms" },
}
alias("imperial", {"emperor", "empress"})

labels["informal"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "informal terms" },
}
labels["informally"] = "informal"

labels["Internet slang"] = {
	display = "[[Internet]] [[slang]]",
	pos_categories = { "internet slang" },
}

labels["internet slang"] = "Internet slang"

labels["IRC"] = {
	display = "[[IRC]]",
	pos_categories = { "internet slang" },
}

labels["ironic"] = {
	display = "[[irony|ironic]]",
}

labels["leet"] = {
	display = "[[leetspeak]]",
	pos_categories = { "leet" },
}
labels["leetspeak"] = "leet"

labels['literally'] = {
	glossary = "literally" 
}
labels['literal'] = 'literally'

labels["literary"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	glossary = true,
	pos_categories = { "literary terms" },
}
labels["bookish"] = "literary"

labels["loosely"] = {
	glossary = true
}

labels["Lubunyaca"] = {
	display = "[[Lubunyaca]]",
	pos_categories = { "Lubunyaca" },
}

labels["medical slang"] = {
	display = "[[medical]] [[slang]]",
	pos_categories = { "medical slang" },
}

-- for Awetí, Karajá, etc., where men and women use different words
labels["men's speech"] = {
	glossary = "men's speech",
	pos_categories = { "men's speech terms" },
}
labels["male speech"] = "men's speech"

labels["metonymically"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "metonyms" },
}
labels["metonymic"] = "metonymically"
labels["metonymy"] = "metonymically"
labels["metonym"] = "metonymically"

labels["military slang"] = {
	display = "[[military]] [[slang]]",
	pos_categories = { "military slang" },
}

labels["minced oath"] = {
	display = "[[minced oath]]",
	pos_categories = { "minced oaths" },
}


labels["nativising coinage"] = {
	display = "[[w:Linguistic purism in Korean|nativising coinage]]",
	pos_categories = { "nativising coinages" },
}

labels["neologism"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ဝေါဟာရသစ်များ" },
}
labels["neologistic"] = "neologism"

labels["neopronoun"] = {
	display = "[[neopronoun]]",
--	pos_categories = { "neopronouns" },
}

labels["no longer productive"] = {
	display = "no longer [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#productive|productive]]",
}

labels["nonce word"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#nonce word|nonce word]]",
	pos_categories = { "nonce terms" },
}
labels["nonce"] = "nonce word"

labels["nonstandard"] = {
	glossary = true,
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "nonstandard terms" },
}
labels["non-standard"] = "nonstandard"

labels["nonstandard form"] = {
	glossary = "nonstandard",
	pos_categories = { "nonstandard forms" },
}

labels["obsolete"] = {
	glossary = true,
	sense_categories = { "ခေတ်ကုန်သော" },
}

labels["obsolete term"] = {
	glossary = "obsolete",
	-- combine with previous two, q.v.
	pos_categories = { "ခေတ်ကုန်သော ဝေါဟာရများ" },
}

labels["offensive"] = {
	display = "[[offensive]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	pos_categories = { "offensive terms" },
}

labels["officialese"] = {
	display = "[[officialese]]",
	pos_categories = { "officialese terms" },
}

labels["Oxbridge slang"] = {
	display = "[[w:Oxbridge|Oxbridge]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Cambridge University slang", "Oxford University slang" },
	topical_categories = { "Universities" },
}

labels["Oxford University slang"] = {
	display = "[[w:University of Oxford|Oxford University]] [[slang]]",
	plain_categories = { "Oxford University slang" },
	topical_categories = { "Universities" }
}
labels["University of Oxford slang"] = "Oxford University slang"
labels["Oxon slang"] = "Oxford University slang"

labels["poetic"] = {
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp
	display = "ကဗျာသုံး",
	pos_categories = { "ကဗျာသုံး ဝေါဟာရများ" },
}

labels["Polari"] = {
	display = "[[Polari]]",
	pos_categories = { "Polari slang" },
}

labels["polite"] = {
	pos_categories = { "ယဉ်ကျေးသော ဝေါဟာရများ" },
}

labels["post-classical"] = {
	display = "post-Classical",
	regional_categories = { "Post-classical" },
}
labels["Post-classical"] = "post-classical"
labels["post-Classical"] = "post-classical"
labels["Post-Classical"] = "post-classical"
labels["Postclassical"] = "post-classical"
labels["postclassical"] = "post-classical"

labels["prison slang"] = {
	display = "[[အကျဉ်းထောင်]] [[ဗန်းစကား]]",
	pos_categories = { "အကျဉ်းထောင် ဗန်းစကား" },
}

labels["proscribed"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "proscribed terms" },
}

labels["radio slang"] = {
	display = "[[ရေဒီယို]] [[ဗန်းစကား]]",
	pos_categories = { "ရေဒီယို ဗန်းစကား" },
}

labels["rare"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#rare|rare]]",
	sense_categories = { "rare" },
}
labels["rare sense"] = "rare"

labels["rare term"] = {
	display = "rare",
	-- see comments about "obsolete"
	pos_categories = { "rare terms" },
}

labels["religious slur"] = {
	display = "[[religious]] [[slur]]",
	pos_categories = { "religious slurs" },
}
labels["sectarian slur"] = "religious slur"

labels["retronym"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "retronyms" },
}

labels["reverential"] = {
	pos_categories = { "reverential terms" },
}

labels["royal"] = {
	pos_categories = { "royal terms" },
}
alias("royal", {"regal"})

labels["sarcastic"] = {
	display = "ထေ့ငေါ့",
	pos_categories = { "ထေ့ငေ့ါသော ဝေါဟာရများ" },
}

labels["school slang"] = {
	display = "[[school]] [[slang]]",
	pos_categories = { "ကျောင်း ဗန်းစကား" },
}
labels["public school slang"] = "school slang"

labels["self-deprecatory"] = {
	display = "[[self-deprecatory]]",
	-- should be "terms with X senses", leaving "X terms" to the term-context temp?
	pos_categories = { "self-deprecatory terms" },
}
labels["self-deprecating"] = "self-deprecatory"

labels["seong-eo"] = {
	display = "[[고사성어|set phrase from Classical Chinese]]",
	pos_categories = { "chengyu" },
}

labels["siglum"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "sigla" },
}
alias("siglum", {"sigla"})

labels["slang"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ဗန်းစကား" },
}

labels["university slang"] = {
	display = "[[တက္ကသိုလ်]] [[ဗန်းစကား]]",
	pos_categories = { "ကျောင်းသား ဗန်းစကား" },
	topical_categories = { "တက္ကသိုလ်များ" }
}
labels["college slang"] = "university slang"
labels["student slang"] = "university slang"

labels["swear word"] = {
	pos_categories = { "swear words" },
}
labels["profanity"] = "swear word"
labels["expletive"] = "swear word"

labels["syncopated"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "syncopic forms" },
}
alias("syncopated", {"syncope", "syncopic", "syncopation"})

labels["text messaging"] = {
	display = "[[text messaging]]",
	pos_categories = { "text messaging slang" },
}
labels["texting"] = "text messaging"

labels["thieves' cant"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = { "Thieves' cant" },
}
labels["thieves cant"] = "thieves' cant"
labels["thieves'"] = "thieves' cant"
labels["thieves"] = "thieves' cant"

labels["tone indicator"] = {
	display = "[[tone indicator]]",
	pos_categories = { "tone indicators" },
}

labels["trademark"] = {
	display = "[[trademark]]",
	pos_categories = { "trademarks" },
}

labels["transferred sense"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "terms with transferred senses" },
}

labels["transferred senses"] = {
	display = "[[transferred sense#English|transferred senses]]",
	pos_categories = { "terms with transferred senses" },
}

labels["transgender slang"] = {
	display = "[[transgender]] [[slang]]",
	pos_categories = { "transgender slang" },
}

labels["Twitch-speak"] = {
	display = "[[Twitch-speak]]",
	pos_categories = { "Twitch-speak" },
}

labels["uds."] = {
	display = "[[Appendix:Spanish pronouns#Ustedes and vosotros|used formally in Spain]]" }

labels["uncommon"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#uncommon|uncommon]]",
	sense_categories = { "uncommon" },
}

labels["verlan"] = {
	display = "[[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#verlan|verlan]]",
	plain_categories = { "Verlan" },
}

labels["very rare"] = {
	display = "very [[နောက်ဆက်တွဲ:ခက်ဆစ်#rare|rare]]",
	sense_categories = { "rare" },
}

labels["vulgar"] = {
	glossary = true,
	pos_categories = { "ဖရုသဝါစာများ" },
}
labels["coarse"] = "vulgar"
labels["obscene"] = "vulgar"
labels["profane"] = "vulgar"

labels["vesre"] = {
	Wikipedia = true,
	plain_categories = { "Vesre" },
}

labels["2channel slang"]={
	display ="[[w:2channel|2channel]] [[slang]]",
	pos_categories = { "internet slang" , "2channel slang" },
}

labels["2ch slang"] = "2channel slang"

-- for Awetí, Karajá, etc., where men & women use different words
labels["women's speech"] = {
	glossary = "women's speech",
	pos_categories = { "women's speech terms" },
}
labels["female speech"] = "women's speech"

-- swahili sheng cant / argot
labels["Sheng"] = {
	Wikipedia = "Sheng slang",
	plain_categories = { "Sheng" },
}

labels["example1"] = {
	Wikipedia = "Wu Chinese"
}

labels["example2"] = {
	glossary = "palatalization"
}

-- terms applying to Old Norse skaldic poetry

labels["kenning"] = {
	Wikipedia = "Kenning",
	pos_categories = { "kennings" },
}
labels["Kenning"] = "kenning"
labels["heiti"] = {
	Wikipedia = "Heiti",
	pos_categories = { "heiti" },
}
labels["Heiti"] = "heiti"

-- Regional labels
local m_regional = require("Module:labels/data/regional")

for key, val in pairs(m_regional) do
	labels[key] = val
end


-- Topical labels

local m_topical = require("Module:labels/data/topical")

for key, val in pairs(m_topical) do
	labels[key] = val
end

return labels