မော်ဂျူး:my-pron

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:my-pron/doc

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local sub = mw.ustring.sub
local match = mw.ustring.match

local system_list = {
	{ 1, ["type"] = "phonetic",		["name"] = "IPA" },
	{ 2, ["type"] = "orthographic",	["name"] = "MLCTS" },
	{ 3, ["type"] = "orthographic",	["name"] = "ALA-LC" },
	{ 4, ["type"] = "phonetic",		["name"] = "BGN/PCGN" },
	{ 5, ["type"] = "phonetic",		["name"] = "Okell" },
}

local initial_table = {
	["က"]	=	{ "k", "k", "k", "k", "k" },
	["ကျ"]	=	{ "t͡ɕ", "ky", "ky", "ky", "c" },
	["ကြ"]	=	{ "t͡ɕ", "kr", "kr", "ky", "c" },
	["ကျွ"]	=	{ "t͡ɕw", "kyw", "kyv", "kyw", "cw" },
	["ကြွ"]	=	{ "t͡ɕw", "krw", "krv", "kyw", "cw" },
	["ကွ"]	=	{ "kw", "kw", "kv", "kw", "kw" },
	["ခ"]	=	{ "kʰ", "hk", "kh", "hk", "hk" },
	["ချ"]	=	{ "t͡ɕʰ", "hky", "khy", "ch", "hc" },
	["ခြ"]	=	{ "t͡ɕʰ", "hkr", "khr", "ch", "hc" },
	["ချွ"]	=	{ "t͡ɕʰw", "hkyw", "khyv", "chw", "hcw" },
	["ခြွ"]	=	{ "t͡ɕʰw", "hkrw", "khrv", "chw", "hcw" },
	["ခွ"]	=	{ "kʰw", "hkw", "khv", "hkw", "hkw" },
	["ဂ"]	=	{ "ɡ", "g", "g", "g", "g" },
	["ဂျ"]	=	{ "d͡ʑ", "gy", "gy", "gy", "j" },
	["ဂြ"]	=	{ "d͡ʑ", "gr", "gr", "gy", "j" },
	["ဂျွ"]	=	{ "d͡ʑw", "gyw", "gyv", "gyw", "jw" },
	["ဂွ"]	=	{ "ɡw", "gw", "gv", "gw", "gw" },
	["ဃ"]	=	{ "ɡ", "gh", "gh", "g", "g" },
	["င"]	=	{ "ŋ", "ng", "ṅ", "ng", "ng" },
	["ငှ"]	=	{ "ŋ̊", "hng", "ṅh", "hng", "hng" },
	["ငြ"]	=	{ "ɲ", "ngr", "ṅr", "ny", "ny" },
	["ငြှ"]	=	{ "ɲ̊", "hngr", "ṅrh", "hny", "hny" },
	["ငွ"]	=	{ "ŋw", "ngw", "ṅv", "ngw", "ngw" },
	["ငွှ"]	=	{ "ŋ̊w", "hngw", "ṅvh", "hngw", "hngw" },
	["စ"]	=	{ "s", "c", "c", "s", "s" },
	["စွ"]	=	{ "sw", "cw", "cv", "sw", "sw" },
	["ဆ"]	=	{ "sʰ", "hc", "ch", "hs", "hs" },
	["ဆွ"]	=	{ "sʰw", "hcw", "chv", "hsw", "hsw" },
	["ဇ"]	=	{ "z", "j", "j", "z", "z" },
	["ဇွ"]	=	{ "zw", "jw", "jv", "zw", "zw" },
	["ဈ"]	=	{ "z", "jh", "jh", "z", "z" },
	["ဉ"]	=	{ "ɲ", "ny", "ñ", "ny", "ny" },
	["ည"]	=	{ "ɲ", "ny", "ññ", "ny", "ny" },
	["ဉှ"]	=	{ "ɲ̊", "hny", "ñh", "hny", "hny" },
	["ညှ"]	=	{ "ɲ̊", "hny", "ññh", "hny", "hny" },
	["ညွ"]	=	{ "ɲw", "nyw", "ñv", "nyw", "nyw" },
	["ညွှ"]	=	{ "ɲ̊w", "hnyw", "ñvh", "hnyw", "hnyw" },
	["ဋ"]	=	{ "t", "t", "ṭ", "t", "t" },
	["ဌ"]	=	{ "tʰ", "ht", "ṭh", "ht", "ht" },
	["ဍ"]	=	{ "d", "d", "ḍ", "d", "d" },
	["ဎ"]	=	{ "d", "dh", "ḍh", "d", "d" },
	["ဏ"]	=	{ "n", "n", "ṇ", "n", "n" },
	["ဏှ"]	=	{ "n̥", "hn", "ṇh", "hn", "hn" },
	["တ"]	=	{ "t", "t", "t", "t", "t" },
	["တျ"]	=	{ "tj", "ty", "ty", "ty", "ty" },
	["တြ"]	=	{ "tɹ", "tr", "tr", "tr", "tr" },
	["တွ"]	=	{ "tw", "tw", "tv", "tw", "tw" },
	["ထ"]	=	{ "tʰ", "ht", "th", "ht", "ht" },
	["ထွ"]	=	{ "tʰw", "htw", "thv", "htw", "htw" },
	["ဒ"]	=	{ "d", "d", "d", "d", "d" },
	["ဒျ"]	=	{ "dj", "dy", "dy", "dy", "dy" },
	["ဒြ"]	=	{ "dɹ", "dr", "dr", "dr", "dr" },
	["ဒွ"]	=	{ "dw", "dw", "dv", "dw", "dw" },
	["ဓ"]	=	{ "d", "dh", "dh", "d", "d" },
	["န"]	=	{ "n", "n", "n", "n", "n" },
	["နှ"]	=	{ "n̥", "hn", "nh", "hn", "hn" },
	["နျ"]	=	{ "nj", "ny", "ny", "ny", "ny" },
	["နွ"]	=	{ "nw", "nw", "nv", "nw", "nw" },
	["နွှ"]	=	{ "n̥w", "hnw", "nvh", "hnw", "hnw" },
	["ပ"]	=	{ "p", "p", "p", "p", "p" },
	["ပျ"]	=	{ "pj", "py", "py", "py", "py" },
	["ပြ"]	=	{ "pj", "pr", "pr", "py", "py" },
	["ပြွ"]	=	{ "pw", "prw", "prv", "pw", "pw" },
	["ပွ"]	=	{ "pw", "pw", "pv", "pw", "pw" },
	["ဖ"]	=	{ "pʰ", "hp", "ph", "hp", "hp" },
	["ဖျ"]	=	{ "pʰj", "hpy", "phy", "hpy", "hpy" },
	["ဖြ"]	=	{ "pʰj", "hpr", "phr", "hpy", "hpy" },
	["ဖွ"]	=	{ "pʰw", "hpw", "phv", "hpw", "hpw" },
	["ဗ"]	=	{ "b", "b", "b", "b", "b" },
	["ဗျ"]	=	{ "bj", "by", "by", "by", "by" },
	["ဗြ"]	=	{ "bj", "br", "br", "by", "by" },
	["ဗွ"]	=	{ "bw", "bw", "bv", "bw", "bw" },
	["ဘ"]	=	{ "b", "bh", "bh", "b", "b" },
	["-ဘ"]	=	{ "pʰ", "bh", "bh", "hp", "hp" },
	["ဘွ"]	=	{ "bw", "bhw", "bhv", "bw", "bw" },
	["-ဘွ"]	=	{ "pʰw", "bhw", "bhw", "hpw", "hpw" },
	["မ"]	=	{ "m", "m", "m", "m", "m" },
	["မှ"]	=	{ "m̥", "hm", "mh", "hm", "hm" },
	["မျ"]	=	{ "mj", "my", "my", "my", "my" },
	["မျှ"]	=	{ "m̥j", "hmy", "myh", "hmy", "hmy" },
	["မြ"]	=	{ "mj", "mr", "mr", "my", "my" },
	["မြှ"]	=	{ "m̥j", "hmr", "mrh", "hmy", "hmy" },
	["မြွ"]	=	{ "mjw", "mrw", "mrv", "myw", "myw" },
	["မြွှ"]	=	{ "m̥w", "hmrw", "mrvh", "hmw", "hmw" },
	["မွ"]	=	{ "mw", "mw", "mv", "mw", "mw" },
	["မွှ"]	=	{ "m̥w", "hmw", "mvh", "hmw", "hmw" },
	["ယ"]	=	{ "j", "y", "y", "y", "y" },
	["ယှ"]	=	{ "ʃ", "hy", "yh", "sh", "hy" },
	["သျှ"] = { "ʃ", "hsy", "syh", "sh", "hy" },
	["ယွ"]	=	{ "jw", "yw", "yv", "yw", "yw" },
	["ရ"]	=	{ "j", "r", "r", "y", "y" },
	["*ရ"]	=	{ "ɹ", "r", "r", "r", "r" },
	["ရှ"]	=	{ "ʃ", "hr", "rh", "sh", "hy" },
	["ရွ"]	=	{ "jw", "rw", "rv", "yw", "yw" },
	["ရွှ"]	=	{ "ʃw", "hrw", "rvh", "shw", "hyw" },
	["လ"]	=	{ "l", "l", "l", "l", "l" },
	["လှ"]	=	{ "l̥", "hl", "lh", "hl", "hl" },
	["လျ"]	=	{ "j", "ly", "ly", "y", "y" },
	["+သျှ"] = { "j", "hsy", "syh", "y", "y" },
	["*လျ"]	=	{ "lj", "ly", "ly", "ly", "ly" },
	["လျှ"]	=	{ "ʃ", "hly", "lyh", "sh", "hy" },
	["*လျှ"]	=	{ "l̥j", "hly", "lyh", "hly", "hly" },
	["လွ"]	=	{ "lw", "lw", "lv", "lw", "lw" },
	["လွှ"]	=	{ "l̥w", "hlw", "lvh", "hlw", "hlw" },
	["ဝ"]	=	{ "w", "w", "v", "w", "w" },
	["ဝှ"]	=	{ "ʍ", "hw", "vh", "hw", "hw" },
	["သ"]	=	{ "θ", "s", "s", "th", "th" },
	["+သ"]	=	{ "ð", "s", "s", "dh", "th" },
	["သွ"]	=	{ "θw", "sw", "sv", "thw", "thw" },
	["+သွ"]	=	{ "ðw", "sw", "sw", "dhw", "thw" },
	["ဟ"]	=	{ "h", "h", "h", "h", "h" },
	["ဟွ"]	=	{ "hw", "hw", "hv", "hw", "hw" },
	["ဠ"]	=	{ "l", "l", "ḷ", "l", "l" },
	["အ"]	=	{ "ʔ", "", "ʼ", "", "" },
	-- only appears after a vowel in the same word
	["ဿ"]	=	{ "ʔθ", "ss", "ss", "tth", "ʔth" },
	[""]	=	{ "ʔ", "", "", "", "" },
	["-"]	=	{ "", "", "", "", "" },
	
	["ျ"]	=	{ nil, "y", "y", nil, nil },
	["ြ"]	=	{ nil, "r", "r", nil, nil },
	["ွ"]	=	{ nil, "w", "w", nil, nil },
}

local initial_voicing = {
	["+က"]	=	"ဂ", 
	["+ခ"]	=	"ဂ", 
	["+စ"]	=	"ဇ", 
	["+ဆ"]	=	"ဇ", 
	["+ဋ"]	=	"ဍ", 
	["+ဌ"]	=	"ဍ", 
	["+တ"]	=	"ဒ", 
	["+ထ"]	=	"ဒ", 
	["+ပ"]	=	"ဗ", 
	["+ဖ"]	=	"ဗ", 
	["-ဘ"]	=	"ဖ",
}

local final_table = {
	[""]	=	{ "a̰", "a.", "a", "a.", "á" },
	["က်"]	=	{ "ɛʔ", "ak", "akʻ", "et", "eʔ" },
	["င်"]	=	{ "ɪ̀ɴ", "ang", "aṅʻ", "in", "iñ" },
	["စ်"]	=	{ "ɪʔ", "ac", "acʻ", "it", "iʔ" },
	["ည်"]	=	{ "ì", "any", "aññʻ", "i", "i" },
	["ည်2"]	=	{ "è", "any", "aññʻ", "e", "ei" },
	["ည်3"]	=	{ "ɛ̀", "any", "aññʻ", "è", "e" },
	["ဉ်"]	=	{ "ɪ̀ɴ", "any", "añʻ", "in", "iñ" },
	["တ်"]	=	{ "aʔ", "at", "atʻ", "at", "aʔ" },
	["န်"]	=	{ "àɴ", "an", "anʻ", "an", "añ" },
	["ပ်"]	=	{ "aʔ", "ap", "apʻ", "at", "aʔ" },
	["မ်"]	=	{ "àɴ", "am", "amʻ", "an", "añ" },
	["ယ်"]	=	{ "ɛ̀", "ai", "ayʻ", "è", "e" },
	["ံ"]	=	{ "àɴ", "am", "aṃ", "an", "añ" },
	["ာ"]	=	{ "à", "a", "ā", "a", "a" },
	["ါ"]	=	{ "à", "a", "ā", "a", "a" },
	["ိ"]	=	{ "ḭ", "i.", "i", "i.", "í" },
	["ိတ်"]	=	{ "eɪʔ", "it", "itʻ", "eik", "eiʔ" },
	["ိန်"]	=	{ "èɪɴ", "in", "inʻ", "ein", "eiñ" },
	["ိပ်"]	=	{ "eɪʔ", "ip", "ipʻ", "eik", "eiʔ" },
	["ိမ်"]	=	{ "èɪɴ", "im", "imʻ", "ein", "eiñ" },
	["ိံ"]	=	{ "èɪɴ", "im", "iṃ", "ein", "eiñ" },
	["ီ"]	=	{ "ì", "i", "ī", "i", "i" },
	["ု"]	=	{ "ṵ", "u.", "u", "u.", "ú" },
	["ုတ်"]	=	{ "oʊʔ", "ut", "utʻ", "ok", "ouʔ" },
	["ုန်"]	=	{ "òʊɴ", "un", "unʻ", "on", "ouñ" },
	["ုပ်"]	=	{ "oʊʔ", "up", "upʻ", "ok", "ouʔ" },
	["ုမ်"]	=	{ "òʊɴ", "um", "umʻ", "on", "ouñ" },
	["ုံ"]	=	{ "òʊɴ", "um", "uṃ", "on", "ouñ" },
	["ူ"]	=	{ "ù", "u", "ū", "u", "u" },
	["ေ"]	=	{ "è", "e", "e", "e", "ei" },
	["ဲ"]	=	{ "ɛ́", "ai:", "ai", "è:", "è" },
	["ော"]	=	{ "ɔ́", "au:", "o", "aw:", "ò" },
	["ောက်"]	=	{ "aʊʔ", "auk", "okʻ", "auk", "auʔ" },
	["ောင်"]	=	{ "àʊɴ", "aung", "oṅʻ", "aung", "auñ" },
	["ော်"]	=	{ "ɔ̀", "au", "oʻ", "aw", "o" },
	["ို"]	=	{ "ò", "ui", "ui", "o", "ou" },
	["ိုက်"]	=	{ "aɪʔ", "uik", "uikʻ", "aik", "aiʔ" },
	["ိုင်"]	=	{ "àɪɴ", "uing", "uiṅʻ", "aing", "aiñ" },
	["ွတ်"]	=	{ "ʊʔ", "wat", "vatʻ", "ut", "uʔ" },
	["ွန်"]	=	{ "ʊ̀ɴ", "wan", "vanʻ", "un", "uñ" },
	["ွပ်"]	=	{ "ʊʔ", "wap", "vapʻ", "ut", "uʔ" },
	["ွမ်"]	=	{ "ʊ̀ɴ", "wam", "vamʻ", "un", "uñ" },
	["ွံ"]	=	{ "ʊ̀ɴ", "wam", "vaṃ", "un", "uñ" },
	["'"]	=	{ "ə", "a", "a", "ă", "ă" },
	["်"]	=	{ "", "", "ʻ", "", "" },
}

local nucleus_table = {
	[""]	=	{ "à", "a", "a", "a", "a" }, 
	["ိ"]	=	{ "ì", "i", "i", "i", "i" },
	["ု"]	=	{ "ù", "u", "u", "u", "u" },
	["ော"]	=	{ "ɔ̀", "au", "o", "aw", "o" },
	["ေါ"]	=	{ "ɔ̀", "au", "o", "aw", "o" },
	["ွ"]	=	{ "ʊ̀", "wa", "va", "u", "u" },
}

local indep_letter_table = {
	["ဣ"]	=	{ "ḭ", "i.", "i", "i.", "í" },
	["ဤ"]	=	{ "ì", "i", "ī", "i", "i" },
	["ဥ"]	=	{ "ṵ", "u.", "u", "u.", "ú" },
	["ဦ"]	=	{ "ù", "u", "ū", "u", "u" },
	["ဧ"]	=	{ "è", "e", "e", "e", "ei" },
	["၏"]	=	{ "ɛ̰", "e", "e*", "è.", "é" },
	["ဩ"]	=	{ "ɔ́", "au:", "o", "aw:", "ò" },
	["ဪ"]	=	{ "ɔ̀", "au", "oʻ", "aw", "o" },
	["၌"]	=	{ "n̥aɪʔ", "hnai.", "n*", "hnaik", "hnaiʔ" },
	["၍"]	=	{ "jwḛ", "rwe", "r*", "ywe.", "yweí" },
}

local tone_table = {
	["း"] = { "́", ":", "″", ":", "̀" },
	["့"] = { "̰", ".", "′", ".", "́" },
}

local ambig_intersyl = {
	[1] = {
	},

	[2] = {
		["ky"] = 1, ["kr"] = 1, ["kw"] = 1, 
		["gy"] = 1, ["gr"] = 1, ["gw"] = 1, 
		["ng"] = 1, ["ny"] = 1, 
		["cw"] = 1, ["tw"] = 1, ["nw"] = 1, 
		["py"] = 1, ["pr"] = 1, ["pw"] = 1, 
		["my"] = 1, ["mr"] = 1, ["mw"] = 1, 
	},

	[3] = {
	},

	[4] = {
		["ky"] = 1, ["kr"] = 1, ["kw"] = 1, 
		["gy"] = 1, ["gr"] = 1, ["gw"] = 1, 
		["ng"] = 1, ["ny"] = 1, 
		["cw"] = 1, ["tw"] = 1, ["nw"] = 1, 
		["tr"] = 1, ["tw"] = 1, 
		["py"] = 1, ["pr"] = 1, ["pw"] = 1, 
		["my"] = 1, ["mr"] = 1, ["mw"] = 1, 
	},

	[5] = {
		["ou"] = 1,
	},
}

local reverse_table = {
	["hm"] = "မှ", ["m"] = "မ", 
	["hn"] = "နှ", ["n"] = "န", 
	["hny"] = "ညှ", ["ny"] = "ည", 
	["hng"] = "ငှ", ["ng"] = "င", 
	["p"] = "ပ", ["hp"] = "ဖ", ["b"] = "ဗ", 
	["t"] = "တ", ["ht"] = "ထ", ["d"] = "ဒ", 
	["c"] = "ကျ", ["hc"] = "ချ", ["j"] = "ဂျ", 
	["k"] = "က", ["hk"] = "ခ", ["g"] = "ဂ", 
	[""] = "အ", 
	["th"] = "သ", ["+th"] = "+သ", 
	["s"] = "စ", ["hs"] = "ဆ", ["z"] = "ဇ", 
	["hy"] = "ရှ", 
	["h"] = "ဟ", 
	["r"] = "*ရ", 
	["y"] = "ယ", 
	["hw"] = "ဝှ", ["w"] = "ဝ", 
	["hl"] = "လှ", ["l"] = "လ", 
	["hmw"] = "မွှ", ["mw"] = "မွ", ["hmy"] = "မျှ", ["my"] = "မျ", 
	["hnw"] = "နွှ", ["nw"] = "နွ", 
	["hnyw"] = "ညွှ", ["nyw"] = "ညွ", 
	["hngw"] = "ငွှ", ["ngw"] = "ငွ", 
	["pw"] = "ပွ", ["hpw"] = "ဖွ", ["bw"] = "ဗွ", 
	["py"] = "ပျ", ["hpy"] = "ဖျ", ["by"] = "ဗျ", 
	["tw"] = "တွ", ["htw"] = "ထွ", ["dw"] = "ဒွ", 
	["cw"] = "ကျွ", ["hcw"] = "ချွ", ["jw"] = "ဂျွ", 
	["kw"] = "ကွ", ["hkw"] = "ခွ", ["gw"] = "ဂွ", 
	["thw"] = "သွ", 
	["sw"] = "စွ", ["hsw"] = "ဆွ", ["zw"] = "ဇွ", 
	["hyw"] = "ရွှ", 
	["hw"] = "ဟွ", 
	["yw"] = "ယွ", 
	["hlw"] = "လွှ", ["lw"] = "လွ", ["hly"] = "*လျှ", ["ly"] = "*လျ", 
	
	["i"] = "ီ", ["i\\"] = "ီး", ["i/"] = "ိ", ["i?"] = "စ်", 
	["i~"] = "င်", ["i\\~"] = "င်း", ["i/~"] = "င့်", 
	["ei"] = "ေ", ["ei\\"] = "ေး", ["ei/"] = "ေ့", ["ei?"] = "ိတ်", 
	["ei~"] = "ိန်", ["ei\\~"] = "ိန်း", ["ei/~"] = "ိန့်", 
	["e"] = "ယ်", ["e\\"] = "ဲ", ["e/"] = "ယ့်", ["e?"] = "က်", 
	["ai~"] = "ိုင်", ["ai\\~"] = "ိုင်း", ["ai/~"] = "ိုင့်", 
	["ai?"] = "ိုက်", 
	["a"] = "ာ", ["a\\"] = "ား", ["a/"] = "", ["a?"] = "တ်", 
	["a~"] = "န်", ["a\\~"] = "န်း", ["a/~"] = "န့်", 
	["o"] = "ော်", ["o\\"] = "ော", ["o/"] = "ော့", ["au?"] = "ောက်", 
	["au~"] = "ောင်", ["au\\~"] = "ောင်း", ["au/~"] = "ောင့်", 
	["ou"] = "ို", ["ou\\"] = "ိုး", ["ou/"] = "ို့", ["ou?"] = "ုပ်", 
	["ou~"] = "ုန်", ["ou\\~"] = "ုန်း", ["ou/~"] = "ုန့်", 
	["u"] = "ူ", ["u\\"] = "ူး", ["u/"] = "ု", ["u?"] = "ွတ်", 
	["u~"] = "ွန်", ["u\\~"] = "ွန်း", ["u/~"] = "ွန့်", 
	["a'"] = "'",
}

local repl_string = "([ကခဂဃငစဆဇဈဉညဋဌဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယရလဝသဟဠအဿ][ျြွှ]*[ံ့းွာါါိီုူေဲ]*)([ကခဂဃငစဆဇဈဉညဋဌဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယရလဝသဟဠအဿ][့]?[^့်္])"

function syllabify(text)
	text = gsub(text, "('?)([%+%-%*]*)", function(a, b)
		if a .. b ~= "" then return a .. " " .. b end
		end)
	
	text = gsub(text, "([ဣဤဥဦဧဩဪ၏၌၍][့း်]?)(.?)(.?)", function(a, b, c)
		return (c == "္" and " "..a..b.." "..c or (c == "်" and " "..a..b..c or " "..a.." "..b..c))
		end) .. " "
	
	text = gsub(text, "(်း?'?)", "%1 ")
	text = gsub(text, "([း့])([ကခဂဃငစဆဇဈဉညဋဌဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယရလဝသဟဠအ]်)", "%2%1")
	
	while match(text, repl_string) do
		text = gsub(text, repl_string, "%1 %2")
	end
	
	text = gsub(text, "္", " , ")
	text = gsub(text, " +", " ")
	text = gsub(text, "^ ?(.*[^ ]) ?$", "%1")
	text = gsub(text, " , ", " ")
	text = gsub(text, " ([23])", "%1")
	return text
end

function initial_by_char(initial_string, system_index, ref_table)
	local initial_set = {}
	for character in mw.text.gsplit(initial_string, "") do
		local temp_initial = ref_table[character] or error("Initial data not found.")
		table.insert(initial_set, temp_initial[system_index] or temp_initial)
	end
	return table.concat(initial_set)
end

function generate_respelling(text)
	text = gsub(text, " ", "   ")
	text = gsub(text, "ါ", "ာ")
	if match(text, "[က-႟ꩠ-ꩻ]") then return text end
	text = gsub(text, "(%+?)([^%?%+'/\\~aeiou ]*)(/?)([%?'/\\~aeiou]+)", function(voicing_mark, latin_initial, opt_sep, latin_final)
		return 
			voicing_mark .. 
			(reverse_table[latin_initial] or initial_by_char(latin_initial, nil, reverse_table)) .. 
			opt_sep ..
			reverse_table[latin_final]
	end)
	return text
end

function process(initial, final, tone, schwa, system, system_index)
	if match(initial .. final, "ွှ?[တနပမံ]") and system["type"] == "phonetic" then
		initial = gsub(initial, "[ွ/]", "")
		final = "ွ" .. final
	else
		initial = gsub(initial, "/", "")
	end
	
	initial_new = system["type"] == "phonetic" and gsub(initial, "%+.", initial_voicing) or initial
	
	if indep_letter_table[initial_new] then
		initial_new = match(initial_new, "[၌၍]") and "-" or ""
		final = initial .. final
	end
	if initial_new == "မြွ" then require('Module:debug').track('my-pron/mrw') end

	initial_data = 
		initial_table[initial_new]
		or initial_table[gsub(initial_new, "[%+%-%*]", "")]
		or (system["type"] == "orthographic" 
			and initial_by_char(initial_new, system_index, initial_table)
			or error("Initial data not found."))
		
	initial_value = initial_data[system_index] or initial_data

	if match(initial, "^%+") and system_index == 5 then
		initial_value = initial_table[gsub(initial, "%+", "")][system_index]
		initial_value = gsub(initial_value, "^([^rwy]+)", "<u>%1</u>")
	end

	final_data =
		final_table[system["type"] .. schwa == "phonetic'" and schwa or final]
		or (system["type"] == "phonetic" 
			and (final_table[final .. "်"] or indep_letter_table[final]) 
			or indep_letter_table[final])
		or gsub(final, "^([^်]*)([^်])(်?)$", function(first, second, third) 
			first_data = nucleus_table[first] or final_table[first] or indep_letter_table[first] or first
			second_data = initial_table[second] or second
			first = first_data ~= first and first_data[system_index] or first
			second = second_data ~= second
				and second_data[system_index] .. ((system_index == 3 and third ~= "") and "ʻ" or "")
				or second
			return (gsub(first .. second, "([%.:])(.*)", "%2"))
			end)
		
	final_value = type(final_data) == "table" and final_data[system_index] or final_data
	final_value = mw.ustring.toNFD(final_value)
	if tone == "" then
		tone_value = ""
	else
		if system_index ~= 4 then final_value = gsub(final_value, "̀", "") end
		final_value = gsub(final_value, "[́:%.]", "")
		if system["type"] .. schwa == "phonetic'" then
			tone_value = ""
		else
			tone_data = tone_table[tone] or error("Tone data not found.")
			tone_value = tone_data[system_index]
		end
	end

	if system_index == 1 then
		final_value = gsub(final_value, "^([aeəɛiɪoɔuʊ])", "%1" .. tone_value)
	elseif system_index == 5 then
		final_value = gsub(final_value, "([aeiou])([^aeiou]*)$", "%1" .. tone_value .. "%2")
	else
		final_value = final_value .. tone_value
	end
	
	return mw.ustring.toNFC(initial_value .. final_value)
end

function remove_wide_space(text)
	return (gsub(text, " ", ""))
end

function concatenate(set, system_index)
	if system_index == 1 then return remove_wide_space(table.concat(set)) end
	result_text = remove_wide_space(table.concat(set, " "))
	
	for count = 1, 3 do
		result_text = gsub(result_text, "(.) (.)([^ ]?)",
			function(previous, next, after_next)
				if ambig_intersyl[system_index][previous .. next] 
				or ((system_index == 2 or system_index == 4)
					and (match(previous .. " " .. next, "[ptkgmngy] [aeiou]")
					or (match(previous .. next .. after_next, "[aeiou][ptkmn][rwyg]") and not match(after_next, "[aeiou]")))) then
						return previous .. "-" .. next .. after_next
				else
					return previous .. next .. after_next
				end
			end)
	end
		
	return result_text
end

function export.get_romanisation(word, pronunciations, system, system_index, mode)
	local sentences = {}
	word = gsub(word, " ", "|")
	if system["type"] == "phonetic" then
		word = gsub(word, "ဿ", "တ်သ")
	end
	word = syllabify(word)
	word = gsub(word, "ါ", "ာ")
	if system["type"] == "phonetic" then
		word = gsub(word, "ဝ([တနပမံ])", "ဝွ%1")
	end
	for phrase in mw.text.gsplit(word, "|", true) do
		local temp = {}
		local syllable = mw.text.split(phrase, " ", true)
		for syllable_index = 1, #syllable do
			syllable[syllable_index] = gsub(syllable[syllable_index], "([း့])(်)", "%2%1")
			temp[syllable_index] = gsub(
				syllable[syllable_index], 
				"^([%+%-%*]*[ကခဂဃငစဆဇဈဉညဋဌဍဎဏတထဒဓနပဖဗဘမယရလဝသဟဠအဣဤဥဦဧဩဪ၏၌၍ဿ][ျြ]?ွ?ှ?/?)([^း့']*)([း့]?)('?)$",
				function(initial, final, tone, schwa)
					return process(initial, final, tone, schwa, system, system_index)
				end)
		end
		table.insert(sentences, concatenate(temp, system_index))
	end
	if mode == "translit_module" then return table.concat(sentences, " ") end
	table.insert(pronunciations[system_index], table.concat(sentences, " "))
	return pronunciations[system_index]
end

function respelling_format(phonetic, page_title)
	local page_title_set = mw.text.split(syllabify(page_title), " ")
	local new_respellings = {}
	for _, respelling in ipairs(phonetic) do
		local respelling_set = mw.text.split(syllabify(respelling), " ")
		if gsub(table.concat(respelling_set), "[%+%-%*']", "") == (gsub(table.concat(page_title_set), "ါ", "ာ")) then
			for index, element in ipairs(respelling_set) do
				if element ~= page_title_set[index] then
					respelling_set[index] = '<span style="font-size:110%; color:#A32214; font-weight: bold">' .. element .. '</span>'
				end
			end
		end
		table.insert(new_respellings, table.concat(respelling_set))
	end
	text = table.concat(new_respellings, ", ")
	text = remove_wide_space(text)
	text = gsub(text, "[%+%-].", initial_voicing)
	text = gsub(text, "([ခဂငဒပဝ]ေ?)ာ", "%1ါ")
	return text
end

function export.generate_tests(word, respelling)
	respelling, word = generate_respelling(respelling), generate_respelling(word)
	local pronunciations = {
		[1] = {},
		[2] = {},
		[3] = {},
		[4] = {},
		[5] = {},
	}
	local p, result = { ["orthographic"] = word, ["phonetic"] = respelling or word }, {}
	
	table.sort(system_list, function(first, second) return first[1] < second[1] end)
	for system_index, system in ipairs(system_list) do
		pronunciations[system_index] = export.get_romanisation(p[system["type"]], pronunciations, system, system_index)
	end
	for system_index = 1, 5 do
		table.insert(result, table.concat(pronunciations[system_index]))
	end
	return (gsub(gsub(table.concat(result, " | "), "<u>", "("), "</u>", ")"))
end

function export.make(frame)
	local args = frame:getParent().args
	local page_title = mw.title.getCurrentTitle().text
	local title = generate_respelling(args["word"] or page_title)
	
	local p, result = { ["orthographic"] = { title }, ["phonetic"] = {} }, {}
	local pronunciations = {
		[1] = {},
		[2] = {},
		[3] = {},
		[4] = {},
		[5] = {},
	}

	if not args[1] then args = { title } end
	for index, item in ipairs(args) do
		table.insert(p["phonetic"], (item ~= "") and generate_respelling(item) or nil)
	end
	
	table.sort(system_list, function(first, second) return first[1] < second[1] end)
	for system_index, system in ipairs(system_list) do
		for _, word in ipairs(p[system["type"]]) do
		 	pronunciations[system_index] = export.get_romanisation(word, pronunciations, system, system_index)
		end
	end
	
	if title ~= table.concat(args) then
		table.insert(result, 
			"* syllable: " ..
			tostring( mw.html.create( "span" )
				:attr( "lang", "my" )
				:attr( "class", "Mymr" )
				:wikitext( respelling_format( p["phonetic"], page_title ))) .. "\n" )
	end

	table.insert(result,
		'* [[ဝစ်ရှင်နရီ:နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ|IPA]]' ..
		'<sup>([[နောက်ဆက်တွဲ:ဗမာအသံထွက်|key]])</sup>: ' ..
		
		(tostring( mw.html.create( "span" )
			:attr( "class", "IPA" )
			:wikitext( "/" .. gsub(table.concat(pronunciations[1], "/, /"), "ʔʔ", "ʔ.ʔ") .. "/" ))) ..
		
		'\n* [[ဝစ်ရှင်နရီ:ဗမာအသံထွက် ရောမအက္ခရာဖလှယ်ခြင်း|ရောမအက္ခရာဖလှယ်ခြင်း:]] ')
		
	for system_index = 2, 5 do
		table.insert(result, 
			(system_index ~= 2 and " • " or "") ..
			"''" .. system_list[system_index]["name"] .. ":'' " .. 
			table.concat(pronunciations[system_index], "/"))
	end
	
	return table.concat(result)
end

return export