မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မော်ဂျူး:shn-pron

ဝစ်ရှင်နရီ မှ

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:shn-pron/doc

local export = {}
local PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text

local initials = {
	['ၵ'] = 'k', ['ၶ'] = 'kʰ', ['ၷ'] = 'ɡ', ['င'] = 'ŋ',
	['ၸ'] = 't͡ɕ', ['ၹ'] = 'z', ['ၺ'] = 'ɲ',
	['တ'] = 't', ['ထ'] = 'tʰ', ['ၻ'] = 'd', ['ၼ'] = 'n',
	['ပ'] = 'p', ['ၽ'] = 'pʰ', ['ၾ'] = 'f', ['ၿ'] = 'b', ['မ'] = 'm',
	['ယ'] = 'j', ['ရ'] = 'r', ['လ'] = 'l', ['ဝ'] = 'w',
	['ႀ'] = 'θ', ['သ'] = 'sʰ', ['ႁ'] = 'h', ['ဢ'] = 'ʔ',
	['သျ'] = 'ʃ', ['ၵျ'] = 'd͡ʑ', ['ၶျ'] = 't͡ɕʰ',
}

local medials = {
	[''] = '', ['ျ'] = 'j', ['ြ'] = 'r', ['ႂ'] = 'w',
}

local vowels = {
	[''] = 'a', ['ၢ'] = 'aː', ['ႃ'] = 'aː', ['ိ'] = 'i', ['ီ'] = 'iː', ['ု'] = 'u', ['ူ'] = 'uː', ['ူ*'] = 'o',
	['ေ'] = 'eː', ['ဵ'] = 'e', ['ႄ'] = 'ɛː', ['ႅ'] = 'ɛ', ['ွ'] = 'ɔ',
	['ဝ်'] = 'aw', ['ၢဝ်'] = 'aːw', ['ိဝ်'] = 'iw', ['ဵဝ်'] = 'ew', ['ႅဝ်'] = 'ɛw',
	['ို'] = 'ɯ', ['ိုဝ်'] = 'ɯː', ['ိူ'] = 'ɤ', ['ိူဝ်'] = 'ɤː', ['ူဝ်'] = 'oː', ['ေႃ'] = 'ɔː', ['ႂ်'] = 'aɰ',
	['ွႃ'] = 'ɔ̯aː', -- rare e.g. ငွႃႉ / တွႃး / တွႃႇရႃႉ / တွႃႉ / ၵွႃႇ / ၸွႃ / ၸီးပွႃးယေး / except ၵျွႃး = ၵျႃး
	['!'] = '', -- pure consonant sound
}

local finals = {
	[''] = '', ['ၵ်'] = 'k̚', ['င်'] = 'ŋ', ['တ်'] = 't̚', ['ၼ်'] = 'n',
	['ပ်'] = 'p̚', ['မ်'] = 'm', ['ၺ်'] = 'j',
}

local tones = {
	[''] = '˨˦', ['ႇ'] = '˩', ['ႈ'] = '˧˧˨', ['း'] = '˥', ['ႉ'] = '˦˨ˀ', ['ႊ'] = '˧',
	['x'] = '', -- no tone for !
}

function export.show(frame)

	local args = frame:getParent().args
	local text = args[1] or PAGENAME -- supports only one pronunciation
	local debug = args['d'] or nil
	local qualifier = args['q'] or nil
	local ipa = {}
	local rhyme

	for syl in mw.text.gsplit(text, '[ %.%-]') do
		syl = mw.ustring.gsub(syl, 'ႆ', 'ၺ်') -- for easier detection
		local i, m, v, f, t = mw.ustring.match(syl,
			'^([ၵၶၷငၸၹၺတထၻၼပၽၾၿမယရလဝႀသႁဢ])([ျြႂ]?)([ၢႃိီုူေဵႄႅွဝ်!]*)([ၵငတၼပမၺ်]*)([ႇႈးႉႊx]?)$')
		
		if not i then
			error("Pattern did not match the syllable " .. tostring(syl) .. ".")
		end
		
		if i == 'သ' and m == 'ျ' then
			i = 'သျ'
			m = ''
		end
		if i == 'ၵ' and m == 'ျ' then
			i = 'ၵျ'
			m = ''
		end
		if i == 'ၶ' and m == 'ျ' then
			i = 'ၶျ'
			m = ''
		end
		if m == 'ႂ' and v == '်' then
			m = ''
			v = 'ႂ်'
		end
		if v == 'ူ' and f ~= '' then
			v = 'ူ*'
		end
		if v == '!' then
			t = 'x'
		end
		if debug then
			table.insert(ipa, '['..(i or '-')..']['..(m or '-')..']['..(v or '-')..']['..(f or '-')..']['..(t or '-')..']')
		else
			local missing
			for _, part in pairs {
				{ 'initial', initials, i },
				{ 'medial', medials, m },
				{ 'vowel', vowels, v },
				{ 'final', finals, f },
				{ 'tone', tones, t },
			} do
				if not part[2][part[3]] then
					missing = missing or require 'Module:array'()
					table.insert(missing, part)
				end
			end
			if missing then
				error('Data for '
					.. missing
						:map(
							function (part)
								return part[1] .. ' (' .. tostring(part[3]) .. ')'
							end)
						:concat(', ') .. (missing[2] and ' are' or ' is')
					.. ' missing.')
			end
			table.insert(ipa, initials[i] .. medials[m] .. vowels[v] .. finals[f] .. tones[t])
			rhyme = vowels[v] .. finals[f] -- This is meant to overwrite previous syllable.
		end
	end

	return '* ' .. (qualifier and frame:expandTemplate{title = 'qualifier', args = {qualifier}} .. ' ' or '') .. '[[ဝစ်ရှင်နရီ:နိုင်ငံတကာ သဒ္ဒဗေဒအက္ခရာ|IPA]]<sup>([[နောက်ဆက်တွဲ:ရှမ်း အသံထွက်|key]])</sup>: <span class="IPA">/' .. table.concat(ipa, '.') .. '/</span>[[Category:IPA အသံထွက် ပါဝင်သော ရှမ်း ဝေါဟာရများ]]\n*' .. (rhyme and frame:expandTemplate{title = 'rhymes', args = {'shn', rhyme}} .. ' ' or '') .. (#ipa > 0 and '[[Category:ရှမ်း ဝဏ္ဏ' .. #ipa .. 'လုံး ဝေါဟာရများ]]' or '')

end

return export