မော်ဂျူး:string utilities

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:string utilities/doc

local module_name = "string_utilities"
local export = {}

local format_escapes = {
  ["op"] = "{",
  ["cl"] = "}",
}

function export.format(str, tbl)
  return (string.gsub(str, "{(\\?)((\\?)[^{}]*)}", function (p1, name, p2)
    if #p1 + #p2 == 1 then
      return format_escapes[name] or error(module_name .. ".format: unrecognized escape sequence '{\\" .. name .. "}'")
    else
      return tbl[name] or error(module_name .. ".format: '" .. name .. "' not found in table")
    end
  end))
end

-- Reimplementation of mw.ustring.split() that includes any capturing
-- groups in the splitting pattern. This works like Python's re.split()
-- function, except that it has Lua's behavior when the split pattern
-- is empty (i.e. advancing by one character at a time; Python returns the
-- whole remainder of the string).
function export.capturing_split(str, pattern)
  local ret = {}
  -- (.-) corresponds to (.*?) in Python or Perl; () captures the
  -- current position after matching.
  pattern = "(.-)" .. pattern .. "()"
  local start = 1
  while true do
    -- Did we reach the end of the string?
    if start > #str then
      table.insert(ret, "")
      return ret
    end
    -- match() returns all captures as multiple return values;
    -- we need to insert into a table to get them all.
    local captures = {mw.ustring.match(str, pattern, start)}
    -- If no match, add the remainder of the string.
    if #captures == 0 then
      table.insert(ret, mw.ustring.sub(str, start))
      return ret
    end
    local newstart = table.remove(captures)
    -- Special case: If we don't advance by any characters, then advance
    -- by one character; this avoids an infinite loop, and makes splitting
    -- by an empty string work the way mw.ustring.split() does. If we
    -- reach the end of the string this way, return immediately, so we
    -- don't get a final empty string.
    if newstart == start then
      table.insert(ret, mw.ustring.sub(str, start, start))
      table.remove(captures, 1)
      start = start + 1
      if start > #str then
      	return ret
      end
    else
      table.insert(ret, table.remove(captures, 1))
      start = newstart
    end
    -- Insert any captures from the splitting pattern.
    for _, x in ipairs(captures) do
      table.insert(ret, x)
    end
  end
end

return export