မော်ဂျူး:zh-han

ဝစ်ရှင်နရီ မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:zh-han/doc

local export = {}

local PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text

local cangjie = {
	['A']='日',['B']='月',['C']='金',['D']='木',['E']='水',['F']='火',['G']='土',
	['H']='竹',['I']='戈',['J']='十',['K']='大',['L']='中',['M']='一',['N']='弓',
	['O']='人',['P']='心',['Q']='手',['R']='口',
	['S']='尸',['T']='廿',['U']='山',['V']='女',['W']='田',['X']='X',['Y']='卜',['Z']='Z'
}

local radicals = {
	"一","丨","丶","丿","乙","亅",
	"二","亠","人","儿","入","八","冂","冖","冫","几","凵","刀","力","勹","匕","匚","匸","十","卜","卩","厂","厶","又",
	"口","囗","土","士","夂","夊","夕","大","女","子","宀","寸","小","尢","尸","屮","山","巛","工","己","巾","干","幺","广","廴","廾","弋","弓","彐","彡","彳",
	"心","戈","戶","手","支","攴","文","斗","斤","方","无","日","曰","月","木","欠","止","歹","殳","毋","比","毛","氏","气","水","火","爪","父","爻","爿","片","牙","牛","犬",
	"玄","玉","瓜","瓦","甘","生","用","田","疋","疒","癶","白","皮","皿","目","矛","矢","石","示","禸","禾","穴","立",
	"竹","米","糸","缶","网","羊","羽","老","而","耒","耳","聿","肉","臣","自","至","臼","舌","舛","舟","艮","色","艸","虍","虫","血","行","衣","襾",
	"見","角","言","谷","豆","豕","豸","貝","赤","走","足","身","車","辛","辰","辵","邑","酉","釆","里",
	"金","長","門","阜","隶","隹","雨","靑","非",
	"面","革","韋","韭","音","頁","風","飛","食","首","香",
	"馬","骨","高","髟","鬥","鬯","鬲","鬼",
	"魚","鳥","鹵","鹿","麥","麻",
	"黃","黍","黑","黹",
	"黽","鼎","鼓","鼠",
	"鼻","齊",
	"齒",
	"龍","龜",
	"龠"
}

local simplified_radical = {
	['讠']='言',['门']='門',['饣']='食',['飞']='飛',['马']='馬',['见']='見',['贝']='貝',['纟']='糸',['车']='車',['长']='長',['韦']='韋',['风']='風',['钅']='金',['鸟']='鳥',['竜']='龍',['龙']='龍',['页']='頁',['斉']='齊',['齐']='齊',['麦']='麥',['亀']='龜',['龟']='龜',['鱼']='魚',['黾']='黽',['鼡']='鼠',['歯']='齒',['齿']='齒',['卤']='鹵',['𬺞']='龜',['丬']='爿',
}

local codes = {
	c = 'ရိုးရှင်းတရုတ်', m = 'တရုတ်ပြည်မကြီး',
	j = 'ဂျပန်', k = 'ကိုရီးယား'
}

-- Letters in "as" or "sn" parameter names follow these criteria:
-- There must be 1 or 2 of them.
-- They must be c, m, j, or k.
-- They must be in the order [cm]jk.
local function validate_letters(letters)
	local letter_count = #letters
	return letter_count == 3 and (letters == 'mjk' or letters == 'cjk')
		or letter_count == 2 and (letters == 'jk' or letters == 'cj' or letters == 'mj')
		or letter_count == 1 and codes[letters]
end

local function mul_link(term)
	return require('Module:links').full_link({lang = require('Module:languages').getByCode('zh'), term = term})
end

local function radical(name,number,variant)
	number = number or 1
	local padleft = ("%03d"):format(number)
	local text = '<div class="noprint" style="border:solid #aaa 1px;margin:0;font-size:74%;background:#f9f3f6;width:120px;padding:3px;spacing:0;text-align:center;float:right"><div style="float:left">[[Image:Commons-logo.svg|24px|none|link=Commons:Category:Radical ' .. padleft .. ']]</div>[[Commons:Category:Radical ' .. padleft .. "-0|See images of <br>'''Radical " .. number .. " <big>" .. ((name and name ~= '') and PAGENAME or '※') .. "</big>''']]</div>"
	if name == PAGENAME or (variant and variant ~= '') then
		text = text .. '[[Category:Han character radicals| ]]'
	else
		text = text .. '[[Category:Han char without var| ]]'
	end
	return text
end

function export.simp(frame)
	local args = frame:getParent().args
	
	local trad = args[1] or ''
	if trad == '' then
		trad = mw.loadData("Module:zh/data/st").st[PAGENAME] or PAGENAME
	end
	
	local nocap = args['nocap'] or ''
	local alt = args['a'] or ''
	local from = {args['f'] or '',args['f2'] or ''}
	local to = {args['t'] or '',args['t2'] or ''}
	if from[1] == '' and to[1] ~= '' then from[1] = trad end
	local text = {}
	local result = ''
	result = (nocap == '' and 'S' or 's') .. 'implified from ' .. mul_link(trad)
	if alt ~= '' then
		result = result .. ' and ' .. mul_link(alt)
	end
	for i=1,2 do
		if from[i] ~= '' then
			if to[i] == '' then
				table.insert(text,mul_link(from[i]) .. " → a component which cannot be displayed independently")
			elseif to[i] == ' ' or to[i] == '&nbsp;' then
				table.insert(text,'elimination of ' .. mul_link(from[i]))
			else
				table.insert(text,mul_link(from[i]) .. ' → ' .. mul_link(to[i]))
			end
		end
	end
	if #text > 0 then
		result = result .. ' (' .. table.concat(text,' and '):gsub('and elimination of','and') .. ')'
	end
	return result
end

function export.character(frame)
	local args = {}
	for arg, val in pairs(frame:getParent().args) do -- Set empty args to nil.
		if val ~= '' then
			args[arg] = val
		end
	end
	if radicals[tonumber(args['rn'])] ~= (simplified_radical[args['rad']] or args['rad']) then
		error('Radical number (rn) and radical (rad) do not match')
	end
	local text = { insert = table.insert }
	local categories = { insert = table.insert }
	local as = tostring(tonumber(args['as'] or '-1'))
	if as == '0' then
		text:insert(radical(args['rad'], args['rn'], (args['var'] or '')))
	end
	
	-- Creating headword with [[Module:headword]] ensures that page title is script-tagged with Hani (generic Han).
	-- This assumes that {{Han char}} is only used in Translingual sections.
	local mul = require("Module:languages").getByCode("mul")
	local Hani = require("Module:scripts").getByCode("Hani")
	local sort_key = args['rad'] .. args['as'] .. PAGENAME
	text:insert(
		require("Module:headword").full_headword{
			lang = mul,
			sc = Hani,
			heads = { args['head'] or PAGENAME },
			categories = {},
			pos_category = "သင်္ကေတများ",
			sort_key = sort_key,
		}
	)
	text:insert(" (''[[Kangxi radical]] " .. (args['rn'] or '') .. ", '' [[Appendix:Chinese radical/" .. (args['rad'] or '') .. '|' .. (args['rad'] or ' ') .. ']]+' .. as)
	if args['asj'] then
		text:insert(" ''in Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asj']) .. " ''in Japanese''")
	end
	if args['asc'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asc']) .. " ''in simplified Chinese''")
	end
	if args['ask'] then
		text:insert(" ''in Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['ask']) .. " ''in Korean''")
	end
	if args['asjk'] then
		text:insert(" ''in Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asjk']) .. " ''in Japanese and Korean''")
	end
	if args['asj+'] then
		text:insert(" ''in Chinese and Korean'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asj+']) .. " ''in Japanese''")
	end
	if args['ask+'] then
		text:insert(" ''in Chinese and Japanese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['ask+']) .. " ''in Korean''")
	end
	if args['asc+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Japanese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asc+']) .. " ''in simplified Chinese''")
	end
	if args['asc++'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese, Japanese and Korean'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asc++']) .. " ''in simplified Chinese''")
	end
	if args['ascj'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['ascj']) .. " ''in simplified Chinese and Japanese''")
	end
	if args['ascj+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Korean'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['ascj+']) .. " ''in simplified Chinese and Japanese''")
	end
	if args['asm'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asm']) .. " ''in mainland China''")
	end
	if args['asmj'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asmj']) .. " ''in mainland China and Japanese''")
	end
	if args['asmj+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Korean'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asmj+']) .. " ''in mainland China and Japanese''")
	end
	if args['asm+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Japanese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asm+']) .. " ''in mainland China''")
	end
	if args['asm++'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese, Japanese and Korean'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asm++']) .. " ''in mainland China''")
	end
	if args['ascjk'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['ascjk']) .. " ''in simplified Chinese, Japanese and Korean''")
	end
	if args['asmjk'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asmjk']) .. " ''in mainland China, Japanese and Korean''")
	end
	if args['asmjk+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese (Taiwan)'', " .. (args['rad'] or '') .. '+' .. tonumber(args['asmjk+']) .. " ''in Chinese (mainland China, Hong Kong), Japanese and Korean''")
	end
	text:insert(", " .. (args['sn'] or '') .. " stroke")
	-- To do: fix handling of multiple additional stroke numbers;
	-- search query:
	-- hastemplate:"Module:zh-han" insource:/\|sn[cmjk][cmjk]?\+*=[^|]+\|sn[cmjk][cmjk]?\+*=[^|]+/
	if args['sn'] ~= '1' then
		text:insert('s')
	end
	if args['snj'] then
		text:insert(" ''in Chinese''")
	end
	if args['snc'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['snk'] then
		text:insert(" ''in Chinese''")
	end
	if args['snjk'] then
		text:insert(" ''in Chinese''")
	end
	if args['snj+'] then
		text:insert(" ''in Chinese and Korean''")
	end
	if args['snk+'] then
		text:insert(" ''in Chinese and Japanese''")
	end
	if args['snc+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Japanese''")
	end
	if args['snc++'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese, Japanese and Korean''")
	end
	if args['sncj'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['sncj+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Korean''")
	end
	if args['snm'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['snmj'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['snmj+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Korean''")
	end
	if args['snm+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese and Japanese''")
	end
	if args['snm++'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese, Japanese and Korean''")
	end
	if args['sncjk'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['snmjk'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese''")
	end
	if args['snmjk+'] then
		text:insert(" ''in traditional Chinese (Taiwan)''")
	end
	
	-- Find parameters specifying additional stroke numbers and add notes for
	-- them.
	for param_name, value in pairs(args) do
		if type(param_name) == "string" then
			local letters = param_name:match("^sn(%l+)%+*$")
			if letters then
				if validate_letters(letters) then
					if value and value ~= '' then
						local label = {}
						for letter in letters:gmatch(".") do
							table.insert(label, codes[letter]) -- Already checked that letters are valid.
						end
						label = table.concat(label, " and ")
						
						text:insert(", " .. value .. " stroke")
						if value ~= '1' then
							text:insert('s')
						end
						text:insert(" ''in " .. label .. "''")
					end
				else
					require("Module:debug").track('zh-han/incorrect stroke number parameter')
					-- return error("Unrecognized stroke number parameter name " .. param_name .. ".")
				end
			end
		end
	end
	
	if args['canj'] then
		local canj = args['canj']
		local canj_split = mw.text.split(canj,',')
		for i = 1, #canj_split do
			if mw.ustring.match(canj_split[i],'^[A-Z]+$') then --confirmed UTF-8, use string library instead of ustring
				canj_split[i] = canj_split[i]:gsub('[%(%)]','')
				canj_split[i] = canj_split[i]:gsub('[A-Z]',cangjie) .. ' ([[Appendix:Chinese Cangjie/' .. canj_split[i]:sub(1,1):lower() .. '|' .. canj_split[i] .. ']])'
			else
				return error('The value of "canj" parameter is invalid.')
			end
		end
		text:insert(", ''[[Appendix:Chinese Cangjie|cangjie input]]'' " .. table.concat(canj_split,' or '))
		if #canj_split > 1 then
			categories:insert("[[Category:Han char with multiple canj]]")
		end
	end
	if args['four'] then
		local four = args['four']
		local four_split = mw.text.split(four,',')
		for i=1,#four_split do
			if not four_split[i]:match('[<>]') then
				four_split[i] = four_split[i]:gsub('(%d)(%d%d%d)%.?(%d?)','[[Appendix:Chinese four corner/%1|%1%2<sub>%3</sub>]]')
			else
				return error('The value of "four" parameter is invalid.')
			end
		end
		text:insert(", ''[[Appendix:Chinese four corner|four-corner]]'' " .. table.concat(four_split,' or '))
		if #four_split > 1 then
			categories:insert("[[Category:Han char with multiple four]]")
		end
	end
	if args['ids'] then
		local ids = args['ids']
		local ids_split = mw.text.split(ids,',')
		for i=1, #ids_split do
			if not mw.ustring.match(ids_split[i],'[%[%]]') then
				if mw.ustring.find(ids_split[i], '^[⿲⿳](.)%1%1$') then
					categories:insert('[[Category:Triplicated CJKV characters]]')
				end
				if mw.ustring.find(ids_split[i], '^[⿰⿱](.)%1$') then
					categories:insert('[[Category:Duplicated CJKV characters]]')
				end
				local before = ""
				ids_split[i] = mw.ustring.gsub(ids_split[i], "([⺀-⻳ -〿アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲン㇀-㇣〇一-鿿㐀-䶿﨎﨏﨑﨓﨔﨟﨡﨣﨤﨧-﨩𠀀-𪛟𪜀-𮯯𰀀-𱍏])",
					function (character)
						if not mw.ustring.find(before, character) then
							before = before .. character
							return "[[" .. character .. "]]"
						else return character end
					end)
			end
		end
		text:insert(", ''[[w:en:Chinese character description languages#Ideographic Description Sequences|composition]]'' " .. table.concat(ids_split,' or '):gsub('G','<span class="explain" title="Mainland China">G</span>'):gsub('H','<span class="explain" title="Hong Κong">H</span>'):gsub('T','<span class="explain" title="Taiwan">T</span>'):gsub('J','<span class="explain" title="Japan">J</span>'):gsub('K','<span class="explain" title="Korea">K</span>'):gsub('V','<span class="explain" title="Vietnam">V</span>'))
		if #ids_split > 1 then
			categories:insert("[[Category:Han char with multiple ids]]")
		end
	end
	text:insert(')')
	if args['rad'] then
		if mw.title.getCurrentTitle().nsText == '' then
			categories:insert("[[Category:ဟန် စာအက္ခရာများ|" .. sort_key .. "]]")
		end
	else
		if mw.title.getCurrentTitle().nsText == '' then
			categories:insert("[[Category:Han char without rad]]")
		end
	end
	local params_to_check = { "as", "rn", "sn", "ids", "four", "canj" }
	local sortkey = args['rad'] and "|" .. args['rad'] or ""
	for i, param in pairs(params_to_check) do
		if not args[param] or args[param] == '' then
			categories:insert("[[Category:Han char without " .. param .. sortkey .. "]]")
		end
	end
	
	if type(args['sn']) == "string" and mw.ustring.sub(args['sn'],1,1) == '0' then
		return error('Please remove leading zeros from the "sn" parameter.')
	end
	
	local content = mw.title.new(PAGENAME):getContent()
	
	if content then
		local language_section = string.match(content, "\n==[^T=][^=]+==\n") -- strictly this excludes Toku-No-Shima but we don't have Toku-No-Shima-only characters yet
		if not language_section then
			require('Module:debug').track('zh-han/translingual-only character')
		end
	end
	
	return table.concat(text) .. table.concat(categories)
end

return export